Με πιστοποιημένα προγράμματα τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης από την 1η Ιανουαρίου

Από 1ης.1.2019 τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα.
Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) και μόνον: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων γ) επαγγελματικό προσανατολισμό δ) επαγγελματική συμβουλευτική.
ΟΛΑ τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων οφείλουν να είναι πιστοποιημένα αποκλειστικά από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Με Υπουργική Απόφαση  προσδιορίζονται:
α) το σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων στα Κ.Δ.Β.Μ. προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους.Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
β) το σύστημα πιστοποίησης προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους.
3. Από 1ης.1.2019 τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορούν να παρέχουν και μη πιστοποιημένα προγράμματα.
Σύμφωνα με το 3ο εδάφιο της περίπτωσης 16, της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α ́ 222) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), προσδιορίζεται ότι στην άδεια των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών, με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, ύστερα από αίτηση του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ως εκ τούτου στην αίτηση αδειοδότησης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο τα προγράμματα σπουδών προσδιορίζονται σε Πίνακα Προγραμμάτων. Κατόπιν της ολοκλήρωσης αδειοδότησης (δημοσίευση σε ΦΕΚ) εντάσσονται σε Παράρτημα Παρεχομένων Προγραμμάτων: α) τα πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και β) τα μη πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέχρι την ημερομηνία της υποχρεωτικής παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων (1η-1-2019).
Για ήδη αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο, με τη διαδικασία αίτησης τροποποίησης της άδειάς τους εντάσσονται στο Παράρτημα Παρεχομένων Προγραμμάτων: α) τα πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και β) τα μη πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέχρι την ημερομηνία της υποχρεωτικής παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων (1η-1-2019).
Με τον τρόπο αυτό θα προσδιορίζεται, θα κατοχυρώνεται και θα νομιμοποιείται το αποκλειστικό φάσμα των παρεχόμενων προγραμμάτων ανά Κ.Δ.Β.Μ.
Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι απευθύνονται σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) και μόνον και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
Ως συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση νοείται η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
Προσοχή:Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο παρέχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνον συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και ΟΧΙ αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θεσμικά παρέχεται από τα Ι.Ε.Κ. (δημόσια και Ιδιωτικά), τα Κολλέγια και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. ή και άλλων υπουργείων.
Εξαίρεση αποτελεί η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης από Κ.Δ.Β.Μ. στις περιπτώσεις που ορίζονται από σχετική Νομοθεσία π.χ. ν. 4386/2016 (83 Α) για κουρείς – κομμωτές και τεχνίτες περιποίησης νυχιών.
β) Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ως γενική εκπαίδευση ενηλίκων νοούνται όλες οι οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώσεων, στην ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
Ειδικότερα η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, ως πεδίο εφαρμογής, συνδέεται άμεσα με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30 Δεκεμβρίου 2006/L394).
Οι βασικές αυτές ικανότητες αναφέρονται σε: 1. Επικοινωνιακές, 2. Μαθηματικές, επιστήμης και τεχνολογίας, 4. Ψηφιακές (πληροφορική), 5. Μεταγνωστικές (Learning to learn), 5. Κοινωνικές και ιδιότητας του πολίτη, 6. Πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, 7. Πολιτισμικής συνείδησης και έκφρασης.
γ) Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες για αυτά αποφάσεις, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σε αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
δ) Επαγγελματική Συμβουλευτική
Η επαγγελματική συμβουλευτική αναφέρεται στην καθοδήγηση και στήριξη του ατόμου στην προσπάθειά του να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει ή να επιλύσει ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται με το επάγγελμα.
Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4547/2018, ο οποίος συμπληρώνει το Ν. 4186/2013 με το άρθρο 26Α «Παραβάσεις και Κυρώσεις στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης» η παροχή υπηρεσιών, εκχωρημένων σε άλλους τύπους φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης π.χ. αρχική επαγγελματική κατάρτιση ή φροντιστηριακά μαθήματα, επιφέρει πρόστιμο 5.000 € κατά περίπτωση και άμεση διακοπή της παροχής.
Επιπλέον στο ίδιο άρθρο 26Α προβλέπεται ότι η παραπλάνηση ή παραπληροφόρηση καταναλωτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα επιφέρει πρόστιμο 3.000 € και άμεση θεραπεία της παράβασης
ΠΗΓΗ: https://www.esos.gr