Διακοπή λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ

To EΣΗΔΗΣ με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ενημερώνει τους φορείς, ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης.
Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το διάστημα από την Παρασκευή 15/02/2019 έως και την Δευτέρα 18/02/2019, διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών, υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινίσεων κλπ.

Εφόσον έχουν ήδη καθοριστεί διαδικασίες διαγωνισμών για το ανωτέρω διάστημα θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών.