Ελεύθερη η πρόσβαση των υποψηφίων στους εκλογικούς καταλόγους

Σύμφωνα με την Απόφαση 26/2006 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι εκλογικοί κατάλογοι που τηρούνται στους δήμους και τις κοινότητες συνιστούν δημόσια έγγραφα, επομένως σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, με την έννοια του ευλόγου ενδιαφέροντος, έχει δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτούς.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης 60/2002 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το άρθρο 1 παρ. 5 του νόμου 2623/1998, οι εκλογικοί κατάλογοι αναρτώνται επί δέκα ημέρες στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Κατά συνέπεια, με την ανάρτηση αυτή τα στοιχεία που περιέχονται στους εκλογικούς καταλόγους αποκτούν δημοσιότητα. Τούτο είναι σύμφωνο και προς το νόμο 2472/1997, αφού η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας προϋποθέτει δημοσιότητα των εκλογικών καταλόγων. Άμεση απόρροια της δημοσιότητας αυτής είναι το δικαίωμα κάθε υποψήφιου να έχει πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους, ακόμη και μετά την ανάρτησή τους, αφού το έννομο συμφέρον τους να ελέγξουν την ακρίβεια των εκλογικών καταλόγων προφανώς υπερέχει των δικαιωμάτων και συμφερόντων των αναγραφόμενων προσώπων στους καταλόγους αυτούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» και την αριθ. 3678/28.1.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης εκλογικών καταλόγων, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να διαθέτει αυτούς ως εξής:
Α. χωρίς την καταβολή αντιτίμου, δικαιούνται μια πλήρη σειρά σε μαγνητικά μέσα των εκλογικών καταλόγων τα αναγνωρισμένα κόμματα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και αυτά που καταρτίζουν συνδυασμούς στα 2/3 των εκλογικών περιφερειών και
Β. με την καταβολή αντιτίμου, υπέρ του δημοσίου, και κατόπιν αιτήσεως χορηγούνται εκλογικοί κατάλογοι σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, υποψήφιους βουλευτές και μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες που έχουν εκλεγεί ή είναι υποψήφιοι. Επίσης, με την καταβολή αντιτίμου μπορεί να διατεθούν εκλογικοί κατάλογοι σε αιρετά μέλη Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου, που πιστοποιεί την ιδιότητα τους, καθώς και σε υποψηφίους για τις δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές και μόνο για τις Περιφερειακές Ενότητες ή τους δήμους, που είναι υποψήφιοι.
Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο από εκείνον στον οποίο χορηγούνται και μόνο για εκλογική χρήση. Η παραχώρηση ή η χρησιμοποίηση των εκλογικών καταλόγων από οποιονδήποτε άλλο ή για σκοπό μη εκλογικό απαγορεύεται και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 117 του Π.Δ. 26/2012.
Η τιμή διάθεσης των αντιτύπων εκλογικών καταλόγων σε μαγνητικά μέσα (cd) ανέρχεται σε 30 Ευρώ ανά δήμο, πλην του Δήμου Αθηναίων και των εκλογικών περιφερειών όπου η τιμή καθορίζεται σε 50 Ευρώ. (ΥΠ.ΕΣ. 7354/25.02.2014)