Ψηφιακή Ευρώπη για όλους και για τους μικρότερους δήμους

03 April 2019, 4th Broadband PlatformBelgium - Brussels - April 2019© European Union / Nuno RodriguesMarkku MARKKULA, First Vice-President of the Committee of the RegionsGerard De GRAAF, Director for Digital Single Market, DG CNECT

Ο Πρόεδρος και ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΤΠ) απαιτούν από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού θα προσεγγίσουν όλες τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες τους. Η πρόταση «Ψηφιακή Ευρώπη για όλους» επικεντρώνεται στην παρακολούθηση, ανταλλαγή και κλιμάκωση των ψηφιακών καινοτομιών. Αυτό συζητήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρυζωνικότητα.


“Είναι πλέον καιρός να συνυπάρξουν τα οφέλη της ψηφιακής επανάστασης και να γίνουν αισθητά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες και οι κυβερνήσεις συμμετέχουν άμεσα στην εφαρμογή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην πράξη, αλλά η ικανότητά τους να διαχειρίζονται τις αλλαγές και οι νέες λύσεις παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες. Μέχρι στιγμής, οι κύριοι δικαιούχοι ήταν μεγαλύτερες πόλεις, πιο ευημερούσες περιφέρειες και μερικές τοπικές κοινότητες με ιδιαίτερες επιδεξιότητες στις τοπικές ηγεσίες », δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ Karl-Heinz Lambertz.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Markku Markkula παρουσίασε το σχέδιο πρότασης στην ευρυζωνική πλατφόρμα, όπου τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί από τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας στις περιφέρειες της ΕΕ.”Οι έξυπνες λύσεις που αναπτύσσονται σε ολόκληρη την Ευρώπη συχνά παραμένουν πολύ μικρές σε κλίμακα και δεν είναι αρκετά διαλειτουργικές, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές λύσεις να ωθούνται από την αγορά από φορείς που κατέχουν κυρίαρχη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. οι δραστήριοι παράγοντες ενώνουν την ψηφιακή επανάσταση, ας δημιουργήσουμε μαζί ισχυρά ευρωπαϊκά ψηφιακά οικοσυστήματα και να εφεύρουμε το μέλλον για και με τους πολίτες », τόνισε ο κ. Markkula.

Σε μια συζήτηση με τον Gerard De Graaf, Διευθυντή Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς στη Γενική Διεύθυνση CNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέλη της ευρυζωνικής πλατφόρμας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με ιδέες και κατευθυντήριες γραμμές που κατέθεσαν ο Πρόεδρος Lambertz και ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Markkula.

Αυτά περιλαμβάνουν:
· Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου ψηφιακών κέντρων καινοτομίας που να συνδέονται με περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.
· Χρήση διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων, για την ενίσχυση της ανάπτυξης ψηφιακών κέντρων καινοτομίας και ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.
· Ανάπτυξη περιφερειακών συμμαχιών ψηφιακών δεξιοτήτων με τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις ψηφιακές ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.
· Αξιοποίηση της αναθεώρησης της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις για να προωθηθεί η εύκολη ανάπτυξη των έξυπνων υπηρεσιών σε στενή συνεργασία με τα Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας. να κάνουν βέλτιστη χρήση των ρυθμίσεων συλλογικής προμήθειας και να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να διευκολύνουν τις συλλογικές αγορές.
· Έναρξη κλήσης για την επιλογή έξυπνων μοντέλων χωριών και περιφερειών σε κάθε κράτος μέλος σε συνδυασμό με δράσεις ειδικής κατάρτισης και ενσωμάτωσης.
· Χρήση νέων ψηφιακών λύσεων σε τοπικό επίπεδο για έναν μόνιμο διάλογο με τους πολίτες για θέματα που κυμαίνονται από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.
· Παροχή ενός ευρωπαϊκού σχεδίου κουπονιών για ελέγχους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για 700 μικρές και μεσαίες πόλεις, με τις οποίες οι εμπειρογνώμονες της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρέχουν μια συμβουλευτική υπηρεσία 15 ημερών στο δημοτικό συμβούλιο.
· Εισαγωγή ενός συνόλου σημαντικών δεικτών που μπορούν να μετρήσουν την πρόοδο που σημειώθηκε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να δημοσιεύσουν μια τακτική έκθεση σχετικά με την πορεία της τοπικής / περιφερειακής διάστασης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.