Βγήκε στον αέρα το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Εκδόθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20.06.2019 (ΦΕΚ 2597/28.06.2019 τεύχος Β’) όπως είχε προαναγγείλει το myota.gr με το Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ:
Άρθρο 1
ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι η συμβολή του στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της Οδηγίας 2013/12/ ΕΕ, και το άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και παράλληλα η εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού και την προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του δημοσίου.
 2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται.
 3. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2019-2025, με δυνατότητα παράτασης.

Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην Παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) καθώς και οι συμπράξεις αυτών.
 2. Πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος είναι όλη η χώρα.

Άρθρο 3
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ με δυνατότητα τροποποίησης.
 2. Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» πραγματοποιείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και εξυπηρετούνται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 3. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γίνεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».

Άρθρο 4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Φορέας διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναλαμβάνει την χρηματοοικονομική διαχείριση και δύναται να παρέχει την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» και να αναθέτει σχετικές υπηρεσίες σε φορείς, για τους σκοπούς του Προγράμματος.
 3. Για την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται Τεχνική Γραμματεία, η οποία εδρεύει στο ΥΠΕΝ και εποπτεύεται από αυτήν. Η Τεχνική Γραμματεία απαρτίζεται από:
  α) 1 στέλεχος της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, που ορίζεται ως συντονιστής και ο αναπληρωτής του.
  β) 1 στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέας Ενέργειας του ΥΠΕΝ και ο αναπληρωτής του.
  γ) 1 στέλεχος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύστερα από πρόταση του Προέδρου του και ο αναπληρωτής του.
  δ) 1 στέλεχος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ύστερα από πρόταση του Προέδρου του και ο αναπληρωτής του.
  ε) 1 στέλεχος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚτΥπ), ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου και ο αναπληρωτής του.
  στ) 1 στέλεχος της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
  Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 4. Έργο της Τεχνικής Γραμματείας είναι:
  α) Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, για τη διαχείριση του Προγράμματος, σύμφωνα με την παρούσα.
  β) Η προετοιμασία των προσκλήσεων και η μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίησή τους.
  γ) Η σύνταξη των αναγκαίων υποδειγμάτων [όπως ενδεικτικά Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ), Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων Επιλογής, Δελτίο Παρακολούθησης Φυσικού – Οικονομικού αντικειμένου] για την αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των έργων του Προγράμματος.
  δ) Η δημιουργία διακριτής ιστοσελίδας στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία με τους δικαιούχους, η δημοσιότητα και η διαφάνεια της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ». Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος αναρτώνται οι όροι χρηματοδότησης των δικαιούχων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  ε) Η συγκέντρωση των προτάσεων των δικαιούχων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», οι οποίες υποβάλλονται στο ΥΠΕΝ με συνημμένα τα Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ) και τα συνοδευτικά έγγραφα που ζητούνται από την πρόσκληση.
  στ) Η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» προς τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης των έργων του, καθώς και η παροχή υποστήριξης προς τους δικαιούχους σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
  ζ) Ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους και η αξιολόγησή τους με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στις προσκλήσεις.
  η) Ο έλεγχος των τευχών δημοπράτησης, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος.
  θ) Η συγκέντρωση των Δελτίων Παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων/προμηθειών που συντάσσονται από τους δικαιούχους και η σύνταξη συνολικών αναφορών προόδου προς την Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.
  ι) Η μέριμνα για την παραγωγή ή/και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οι χρηματορροές των έργων και των προμηθειών.
  ια) Η υποστήριξη των δικαιούχων στην υποβολή των αιτημάτων εκταμίευσης του προϊόντος δανείου για την πληρωμή των υποχρεώσεων των εγκεκριμένων έργων. ιβ) Η διενέργεια κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας δειγματοληπτικών επιτόπιων επιθεωρήσεων των έργων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται προς τους δικαιούχους.
  ιγ) Η σύνταξη των εκθέσεων παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των έργων και του Προγράμματος «ΗΛΕ- ΚΤΡΑ» και η υποβολή τους στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ.
 5. Η Τεχνική Γραμματεία, μετά τη συγκρότησή της, εκπονεί οδηγό διαδικασιών, όπου θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων. Ο οδηγός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ.
 6. Οι κύριες ενέργειες υποβολής των προτάσεων, ένταξης των έργων και παρακολούθησης της εφαρμογής του Προγράμματος, δύναται να πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΕΝ.
 7. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, για την εκτέλεση του έργου της, δύναται να αναθέτει συγκεκριμένα πακέτα εργασίας αρμοδιότητας της, με την υπογραφή σχετικών προγραμματικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά με το ΚΑΠΕ, ΕΕΤΑΑ, ΚΤΥΠ Α.Ε.
 8. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στην Τεχνική Γραμματεία.

Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των έργων είναι η σκοπιμότητα στη βάση της τεκμηρίωσης της βελτίω- σης της ενεργειακής απόδοσης, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων, η ωριμότητα υλοποίησης, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, καθώς και η οικονομική βιωσιμότητά τους.
 2. Στις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», που εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, εξειδικεύεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται (όπως ενδεικτικά Τεχνικά Δελτία Έργων, αποφάσεις συλλογικών οργάνων), η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής, η προτεραιοποίηση των αναγκών, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. Οι προτάσεις ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την πρόσκληση.
 4. Οι φορείς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, κατά το άρθρο 44 του ν. 4412/2016, στην πρόταση για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα και να συνυποβάλουν τη σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα. Στην απόφαση ένταξης για τις προτάσεις αυτές θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
 5. Η υποβολή των προτάσεων από τους φορείς για την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» πραγματοποιείται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους και δεσμεύουν μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου. Στις δανειακές αυτές συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 της παρούσας.
 6. Το φυσικό αντικείμενο των τεχνικών έργων καθώς και των αναγκαίων προμηθειών πρέπει να αφορούν παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και να τηρούνται οι κατευθύνσεις που θα περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις.
 7. Η απόφαση ένταξης έργου στο Πρόγραμμα εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με μέριμνα της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων από την Τεχνική Γραμματεία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στις προσκλήσεις.
 8. Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του.

Άρθρο 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων και των προμηθειών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν.
  Οι εγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης των έργων, προμηθειών και μελετών/υπηρεσιών πραγματοποιούνται με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της αναθέτουσας αρχής με βάση την εθνική νομοθεσία, μετά από έλεγχο της Τεχνικής Γραμματείας.
 2. Η υλοποίηση των έργων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση ακολουθεί τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες για το είδος της δράσης και τον δικαιούχο.
 3. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου ή του φορέα που έχει αναλάβει καθήκοντα βάσει της παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας.
 4. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης της υλοποίησης του έργου προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου/ εγκατάστασης εξοπλισμού, ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρησή του, σύμφωνα με το σκοπό που ορίζεται στην απόφαση ένταξης, για πέντε (5) έτη ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον ορίζεται στην απόφαση ένταξης.

Άρθρο 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 1. Με τη σύναψη από το δικαιούχο της κάθε σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας (κατ’ ανώτατο αριθμό όσα και τα υποέργα), η οποία προσκομίζεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπογράφεται δανειακή σύμβαση αναλόγου ποσού περιοριζομένου του συνολικού ύψους των δανειακών συμβάσεων στο χαμηλότερο ποσό μεταξύ του εγκεκριμένου για τον Δικαιούχο ποσού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ποσού των συμβάσεων ανάθεση έργων ή προμηθειών. Το επιτόκιο, η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου καθώς και τα έξοδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου στην απόφαση έγκρισης του δανείου.
 2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα εκταμίευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση μέρους του δανείου που αφορά σε δαπάνες των εγκε- κριμένων έργων τους ως ακολούθως:
  α) Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης αποδίδεται στον δικαιούχο ποσό ίσο με την προβλεπόμενη προκαταβολή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ως δικαιολογητικό της εκταμίευσης χρησιμοποιείται η υπογεγραμμένη σύμβαση με την επισήμανση της προκαταβολής που προβλέπεται για τον ανάδοχο.
  β) Με την υποβολή από τον δικαιούχο κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού /πιστοποίησης/τιμολογίου έργων/ προμηθειών.
 3. Για τις πληρωμές απαιτούνται ως δικαιολογητικά της εκταμίευσης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ …» (Β΄ 2857), αναλογικά εφαρμοζόμενα.
 4. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να ζητά πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις εκταμιεύσεις του προϊόντος του δανείου προς τους δικαιούχους.
 5. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις γίνεται από το ΠΔΕ του ΥΠΕΝ, με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας. Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινής υπουργικής απόφασης από την ανωτέρω Διεύθυνση του ΥΠΕΝ. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα εγκεκριμένα έργα του Προγράμματος δεν βαρύνει τον δικαιούχο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
 6. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του ΠΔΕ, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δύναται να περιλαμβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της περιόδου χάρητος, μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 7. Στις κάτωθι περιπτώσεις:
  α) Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του προγράμματος
  «ΗΛΕΚΤΡΑ», όπως αυτό διαπιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
  β) στην περίπτωση έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του Προγράμματος
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας ή
  γ) στην περίπτωση που δεν τηρείται η υποχρέωση της παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας, εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», με εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ που κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  Η δανειακή σύμβαση καταγγέλλεται, η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης των μελλοντικών εσόδων του για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του.
  Ειδικά για του φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, με την καταγγελία της δανειακής σύμβασης, η επιστροφή του συνόλου του ποσού που έχει εκταμιευτεί βαρύνει το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του φορέα, εντός των εγκεκριμένων ορίων του.
 8. Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την απένταξη του έργου, αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ΠΔΕ ως έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων.

Άρθρο 8
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

 1. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σε ετήσια βάση τυποποιημένα δελτία παρακολούθησης για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων τους και τα αποστέλλουν στην Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.
 2. Η Τεχνική Γραμματεία επεξεργάζεται τις εκθέσεις και υποβάλει συγκεντρωτική έκθεση προόδου προς την Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Η Τεχνική Γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους φορείς υλοποίησης πρόσθετες διευκρινίσεις ή λοιπές πληροφορίες.
 3. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, με βάση τις συγκεντρωτικές εκ- θέσεις της Τεχνικής Γραμματείας, εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ».
 4. Πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις των έργων προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης.

Άρθρο 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ

 1. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, που αποστέλλεται στην Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.
 2. Το κλείσιμο θα πρέπει να γίνεται μετά και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των έργων στη βάση της επαλήθευσης της ενεργειακής εξοικονόμησης μετά τις παρεμβάσεις κατά την περίοδο καλής λειτουργίας.
 3. Η Τεχνική Γραμματεία επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος, διενεργώντας όταν απαιτείται επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων.
 4. Στη βάση των εκθέσεων κλεισίματος των έργων καθώς και των πορισμάτων των πιθανών ελέγχων, η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας προβαίνει στην τελική έκθεση κλεισίματος των έργων που αφορά η κάθε πρόσκληση.
 5. Η τελική έκθεση κλεισίματος αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης και θα εξειδικευτεί με προσκλήσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.