Σε δυνητική μετατρέπεται η μεταφορά των διαθεσίμων στην ΤτΕ

Για την 1 Σεπτεμβρίου αναβάλλεται η μεταφορά των διαθεσίμων των δήμων σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος ενώ μετατρέπεται και σε δυνητική.
Συγκεκριμένα με το Άρθρο 4 της Αριθμ. οικ. 2/ 54366 /ΔΛΓΚ απόφασης που δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ 2680 1/7/2019 τεύχος Β’ με τίτλο «Υποχρεωτικές συναλλαγές των φορέων μέσω του λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος»
Από 1.10.2019 οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προ- ϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στους ΟΤΑ Α ́ και Β ́ Βαθμού, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, δύναται να αποδίδονται από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.