Με πλειοψηφική πρόταση οι φόροι και τα τέλη

leftaa

Το άρθρο 11 του νομοσχεδίου για τη κυβερνησιμότητα των δήμων φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στην λειτουργία των δήμων, αφού εδώ το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θέλησε να παραβιάσει όρους συνταγματικότητας και να αφαιρέσει αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στον καθορισμό φόρων και τελών. Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται με κατ΄αντιπαράσταση προτάσεις.
Το άρθρο 11 συγκεκριμάνα αναφέρει:
Άρθρο 11 – Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.