Εγκύκλιος για την νέα απόφαση των σχολικών επιτροπών

Εγκύκλιο με θέμα την τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318) εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την οποία υπογράφει ο Γ.Γ. κ. Σταυριανουδάκης.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι στο ΦΕΚ 3537/20-9-2019, τεύχος Β’, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.63967/2019 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που τροποποιεί την υπ’ αριθμ.8440/2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β ́ 318).
Ως προς τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 1 της ανωτέρω απόφασης, ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:
-Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5d89c2fcb25ef522ffd37181 στις 24/09/19 12:01
-Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
-Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
-Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134).
γ. Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.».
Σας επισημαίνουμε ότι η αναλογία των 3/5 των μελών του ΔΣ που υποδεικνύονται από τον δήμαρχο, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 6 του ν. 4623/2019, υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου έκαστης σχολικής επιτροπής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.102/13-9-2019 εγκύκλιό μας. Η υπόδειξη των μελών του ΔΣ κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο είναι δεσμευτική για το δημοτικό συμβούλιο. Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν από τον δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από τις λοιπές παρατάξεις ή και ανεξάρτητους συμβούλους. Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΥΑ (διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του δημάρχου. Για παράδειγμα, σε μία δευτεροβάθμια 15μελή σχολική επιτροπή, ο δήμαρχος υποδεικνύει τα εννέα (9) μέλη, που μπορεί να είναι αιρετοί ή δημότες, τέσσερα (4) είναι τα υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από τις σχολικές μονάδες (διευθυντές, εκπρόσωπος γονέων και μαθητών), και δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τις λοιπές παρατάξεις.