Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιέυθυκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 145 τευχος ‘Α της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 δίνεται παράταση μέχρι τις 31/12/19.
Συγκεκριμένα στην πράξη νομοεθετικού περιοεχομένου “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσω- τερικών, Οικονομικών και Υγείας” και συγκεκριμένα στο έκτο άρθρο αναφέρεται:
Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους

  1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
    «1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία
    του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακρι- βούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:».
  2. Το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθί- σταται, ως εξής:«Άρθρο 111
    Προθεσμία υποβολής αίτησης
    Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31.12.2019.».