Μεταφέρεται στους δήμους η αρμοδιότητα συντήρησης και κατασκευής των στάσεων

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στον Αναπτυξιακό νόμο “Επενδύω στην Ελλάδα” μεταφέρεται ρητώς η αρμοδιότητα της συντήρησης και της κατασκευής των στάσεων των λεωφορείων στους δήμους.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας με παράγραφο 5 προστίθεται ρητά στις αρμοδιότητες των δήμων η ήδη ισχύουσα αρμοδιότητα άρθρο 21 του νόμου 2963/2001 Α’ 23 της κατασκευής και συντήρησης στάσεων αναμονής για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που κάνει χρήση της δημόσιας υπηρεσίας του συγκοινωνιακού έργου. Κατά τον τρόπο αυτό οι ΟΤΑ είτε κατά μόνας, είτε από κοινού με τους εκτελούντες το συγκοινωνιακό έργο φορείς, δύνανται να προβαίνουν στην κατασκευή και συντήρηση των στάσεων στο σύνολο της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Τι λέει το άρθρο 21 Ν. 2963/2001
Προδιαγραφές εγκαταστάσεων αναμονής – Διαφημίσεις 1. Οι προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου καθορίζονται με αποφάσεις των οικείων Νομαρχών.2. Η διαφημιστική εκμετάλλευση των στεγάστρων και στάσεων που τοποθετούνται και συντηρούνται με μέριμνα και δαπάνες των φορέων γίνεται από τους τελευταίους, οι οποίοι υποχρεούνται στην καταβολή ανταποδοτικού τέλους, υπέρ των Ο.Τ.Α, πρώτου βαθμού, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διαφημιστική εκμετάλλευση στεγάστρων και στάσεων που τοποθετούνται και συντηρούνται με μέριμνα και δαπάνες των Ο.Τ.Α., γίνεται από τους οικείους Ο,Τ.Α.. Επί των στεγάστρων αυτών διατίθεται ικανή επιφάνεια για την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’).3. Στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες (ολικά ή μερικά) των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων επιτρέπεται η αναγραφή ή ανάρτηση διαφημίσεων και η εκμετάλλευση αυτών από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Να θυμίσουμε βέβαια ότι με το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» και στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» έχει εκδοθεί πρόσκληηση με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των Δήμων, με στόχο τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό.
Την πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ
https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/prosklisiV-filodimosII.pdf