Οδηγός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για catering και αυτόματους πωλητές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα προτεινόμενα κριτήρια GPP (Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων) της ΕΕ για τα τρόφιμα, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας και τους αυτόματους πωλητές. Η χρήση αυτών των κριτηρίων έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτόν τον τομέα της αγοράς. Μερικοί από τους βασικούς στόχους αυτού του συνόλου κριτηρίων της ΕΕ για τις Π.Δ.Σ. είναι οι εξής:

Αύξηση του μεριδίου των βιολογικών προϊόντων.
Αποφυγή της κατανάλωσης ψαριών και προϊόντων θαλάσσης από εξαντλημένα αποθέματα (προς εξαφάνιση).

Προώθηση αυξημένης προσφοράς σε φυτικά μενού.

Αποφυγή αποβλήτων τροφίμων και βελτίωση της συνολικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Αποφυγή προϊόντων συσκευασίας μίας χρήσης.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις κουζίνες και τους αυτόματους πωλητές.

Μείωση της κατανάλωσης νερού στις κουζίνες.

Τα κριτήρια των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων της ΕΕ (GPP) έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές να αγοράζουν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, εάν το κρίνει σκόπιμο η αρμόδια αρχή, να μπορεί να τα ενσωματώσει με ευκολία (εν μέρει ή πλήρως) στα έγγραφα ενός διαγωνισμού. Πριν από τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, οι δημόσιες αρχές καλούνται να ελέγξουν τη διαθέσιμη προσφορά για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τα έργα που σχεδιάζουν να αγοράσουν στην αγορά όπου δραστηριοποιούνται. Η Ε.Ε. εξέδοσε οδηγό όπου απαριθμούνται τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ που έχουν αναπτυχθεί για την ομάδα προϊόντων τροφίμων, υπηρεσιών εστίασης και αυτόματων πωλητών. Μια συνοδευτική τεχνική έκθεση παρέχει το πλήρες σκεπτικό για την επιλογή αυτών των κριτηρίων και παρέχει αναφορές για περαιτέρω πληροφορίες.

Η ομάδα προϊόντων χωρίζεται σε τρία μέρη – προμήθεια τροφίμων, υπηρεσίες τροφοδοσίας και μηχανήματα αυτόματης πώλησης.

Τα κριτήρια χωρίζονται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης συμβάσεων. Τα κριτήρια είναι δύο τύπων:

1) Βασικά κριτήρια – τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΠΔΣ, εστιάζοντας στον κύριο τομέα ή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος και αποσκοπούν στη συγκράτηση στο ελάχιστο διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

2) Συνολικά κριτήρια – τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερες πτυχές ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προς χρήση από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο στην υποστήριξη των στόχων για το περιβάλλον και την καινοτομία.

Δείτε εδώ τον οδηγό για τα νέα κριτήρια προς το παρόν στα αγγλικά. θα ακολουθήσουν σύντομα οι άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf