Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Διευκρίνηση απέστειλε σε όλους τους δήμους και στους συλλόγους η ΠΟΕ ΟΤΑ με κοινοποίηση στο Υπ. Εσωτερικών ύστερα από ερωτήματα πολλών Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που αφορούν στη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των Εργαζομένων στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλων και ειδικότερα σε θέματα Σύστασης-Τροποποίησης Ο.Ε.Υ. και Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου (Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου).Ενημερώνει ότι μετέχουν σ’ αυτά τόσο οι εκπρόσωποι των Μόνιμων Υπαλλήλων (Δημοσίου Δικαίου) όσο και των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
Και η ΠΟΕ ΟΤΑ σημειώνει, «Οποιαδήποτε προσπάθεια αυθαίρετου και παράνομου αποκλεισμού των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων είτε του Δημοσίου Δικαίου (Δ.Δ.) είτε του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά την συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, συνιστά την συνεδρίαση άκυρη και τις αποφάσεις που ελήφθησαν παράνομες».