Κι άλλη επέκταση της αναλογίας 3/5 – 2/5

Επεκτείνεται και στις επιτροπές των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και στον ΕΔΣΝΑ η αναλογία 3/5 και 2/5 που προβλέπεται στον 4623/19 σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή με τίτλο «“Κατεπείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις”
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 45 αναφέρεται ότι:
«Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019 (Α’ 134) ισχύουν αναλόγως και για την σύσταση των επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του νόμου 3852/2010 Α 87 καθώς και για την συμμετοχή αιρετών των εκπροσώπων των ΟΤΑ σε επιτροπές συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και ως προς τα μέλη της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ που εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010.

Το άρθρο 70 αφορά στις Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου, το Άρθρο 70Α αφορά στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, το άρθρο 164 αφορά στις αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου και το άρθρο 164Α
αφορά στις γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου.

Μόνο βέβαια ως ειρωνική θα μπορούσε να εκλάβει κανείς την σχετική παράγραφο της Αιτιολογικής Εκθεσης που χαρακτηριστικά αναφέρει “ρυθμίζεται ο τρόπος συγκρότησης των επιτροπών και των λοιπών συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ κατά τρόπο ώστε να απηχείται σε κάθε περίπτωση η λαϊκή βούληση» αφού έχει παρατηρηθεί πια σοβαρότατο πρόβλημα και στον ρόλο και στην δημοκρατικότητα των συλλογικών οργάνων και ειδικά των δημοτικών συμβουλίων. Οπως έχει διαμορφωθεί ο νόμος ο δήμαρχος διοικεί χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμία συνεργασία ακόμη και με 6 στους 41 ή με 7 στους 49 δημοτικούς συμβούλους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κανονικά με 6 υπέρ και 35 κατά.
Με τον Καλλικράτη η συζήτηση στα Δ.Σ. είχε κάποιο νόημα καθώς θα μπορούσε κανείς να πείσει ακόμη και την πλειοψηφία να απορρίψει μια εισήγηση. Με τον ισχύοντα νόμο ακόμη και μια 1 ψήφο οι αποφάσεις εγκρίνονται.
Σοβαρότατο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί ειδικά στους προϋπολογισμούς που είναι τεχνικά αδύνατο (απαιτούνται προμελέτες και κοστολογήσεις) να υπάρξει πρόταση κατ αντιπαράσταση. Οι διατάξεις του Κλεισθένη που προέβλεπαν μια τέτοια διαδικασία στην πράξη είναι άκυρες.
Ουσιαστικά τα δημοτικά συμβούλια έχουν καταργηθεί και αυτό το παραδέχονται και οι ίδιοι οι δήμαρχοι.

Διαβάστε και σχετικό άρθρο για το ΔΣ της Κηφισιάς όπου 8 παρατάξεις με το 60% των εδρών, δεν μπόρεσαν να περάσουν τις κοινές προτάσεις τους στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του myota.gr ομάδα παρατάξεων από όλη την Ελλάδα ετοιμάζεται να καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας του νόμου.

Τι λέει η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019 (Α’ 134)

  1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.