Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων

Εγινε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4891 Τεύχος Β’ 31 Δεκεμβρίου 2019 η απόφαση Αριθμ. 3260/338943

Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία κατα- φυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2019.

Καθορίζεται το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Υπουρ- γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029- 201-0000000, ΑΛΕ 2310401009 «Οικονομικές ενισχύ- σεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού», για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντρο- φιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους έτους 2019.

Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολι- κού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων αναλύεται, ως εξής:
α) Ποσοστό 20% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργει- ών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 489.740,87 €.
β) Ποσοστό 15,6% επί του συνόλου των επιλέξιμων δα- πανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 109.924,54 €.

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ με τον πίνακα κατανομής