Έκδοση του ΥΠΕΣ για την Πράσινη Διπλωματία των Διεθνών Δικτύων Πόλεων

Με αφορμή την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο μέχρι το 2050, με επιμέλεια του εθνικού σημείου επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020» εκδόθηκε βιβλίο με τίτλο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΩΝ VI – Η Πράσινη Διπλωματία των Διεθνών Δικτύων Πόλεων, όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πράσινα διεθνή δίκτυα πόλεων, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με την προστιθέμενη αξία της δικτύωσης των Δήμων και την αξιοποίησή της στους τομείς του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της χώρας συνολικά.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την ανωτέρω έκδοση, καθώς και τις υπόλοιπες της σειράς που αφορά τη Διπλωματία Πόλεων, από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ, στο linkhttps://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης Τηλέφωνο: 213 136 1114E-mail: [email protected]