Οι ΟΤΑ καλούνται να καταθέσουν πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων

Μετά τη εγκύκλιο 2/7408/ΔΠΔΣ/11.02.2020 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκδόθηκε η εγκύκλιος οικ. 11884/18.02.2020 και από το ΥΠΕΣ με την οποία καλούνται οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024, να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020.
Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, οι υπόχρεοι φορείς θα αποτυπώσουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις τους για το έτος 2020 καθώς και τις προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2021 – 2024. Μετά από επεξεργασία των πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2021 – 2024.
Εξαρχής επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν αποκλειστικά τη συμβολή τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2021-2024. Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2021 και 2022 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές.

Κατεβάστε από εδώ όλη την εγκύκλιο