Τα σημαντικότερα άρθρα του νομοσχεδίου σκούπα του ΥπΕς και τι αλλαγές φέρνουν

Νομοσχέδιο Σκούπα κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην βουλή όπου περιλαμβάνονται 81 άρθρα για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση.

Το νομοσχέδιο ξεκινάει με την σύσταση Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ως συμβουλευτικό όργανο του Υπ. Εσωτερικών με αρμοδιότητα, εισηγήσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης και την καθοδήγηση δήμων και περιφερειών.

Συνεχίζει με την προβλεπόμενη Τεχνική Βοήθεια προς τους ΟΤΑ με δαπάνη του 1% των προγραμμάτων. Οι ΟΤΑ μπορούν να αναθέτουν την σύνταξη προτάσεων σε φορέα με εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Στο άρθρο 3 προβλέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με αναπτυξιακές επιχειρήσεις ΟΤΑ για την ωρίμανση των έργων και την αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στις οποίες στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ΟΤΑ.
Η αναπτυξιακές έχουν δικαίωμα έκτακτων προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Με το άρθρο 4 οι ΟΤΑ που δεν διαθέτουν επαρκείς τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με την ΕΕΤΑΑ, τους αναπτυξιακούς οργανισμούς, δίκτυα δήμων και την ΜΟΔ.

Με το άρθρο 7 συστήνεται η διαδικτυακή εφαρμογή Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής.

Με το άρθρο 8 προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για τα επιχειρησιακά προγράμματα και με τις αναπτυξιακές επιχειρήσεις και με εξωτερικούς συνεργάτες.

Με το άρθρο 10 επανενεργοποιείται το «ΘΗΣΕΑΣ» ενώ προβλέπεται και για δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων δαπάνη για τα ανταποδοτικά από άλλους πόρους. Επίσης οι λειτουργικές δαπάνες το δήμων το τελευταίο τρίμηνο μπορούν να καλυφθούν και από επενδυτικές δαπάνες των ΚΑΠ.

Με το άρθρο 11 η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του νόμου 3852/2010 που προβλέπει ότι δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί γραμματειακή υποστήριξη παρατάξεις μετατρέπεται σε μπορεί (δυνητικό).

Επίσης για την οικονομική επιτροπή η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, την σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και την συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου, η δημόσιους υπαλλήλους.
Η ίδια πρόβλεψη υπάρχει και για την οικονομική επιτροπή των περιφερειών

Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ή τις αποδοχές της οργανικής τους θέσεις, είτε την αντιμισθία από το Δήμο.

Επίσης οι πρόεδροι των κοινοτήτων αν αυτές δημιουργήθηκαν πριν απ’ τον 4555, λαμβάνουν άδεια 60 ημερών και υπόλοιποι 30 ημερών.

Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες σε κάθε περιφέρεια μπορεί να είναι ως οκτώ

Αναστέλλεται η δυνατότητα δημοψηφισμάτων στην τρέχουσα δημοτική περίοδο.

Προβλέπονται και δύο θέσεις ειδικών συνεργατών σε κάθε ΦΟΔΣΑ

Επιτρέπεται και η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικούρεια των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ειδικό αντικείμενο και συγκεκριμένο χρόνο που υπηρετούν εθελοντικά και λαμβάνουν έξοδα εκτός έδρας κίνησης.

Με την παράγραφο 9 κατά παρέκκλιση του νόμου δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης για ΧΥΤΑ πράσινα σημεία κλπ.

Αναστέλλεται η επαγγελματική δραστηριότητα και για τους δημάρχους ορεινών δήμων.

Με το άρθρο 14 η χωροθέτηση και κατασκευή των συνοριακών σταθμών περιέρχεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και οι όροι είναι απόρρητοι.

Με το άρθρο 16 διευρύνονται οι χώροι των διατάξεων της υπαίθριας διαφήμισης και προβλέπεται ότι στα διαφημιστικά πλαίσια με οθόνες πρέπει να έχουν υποχρεωτικά δυνατότητα επικοινωνίας με το 112, μηνύματα πολιτικής προστασίας, δυνατότητα προβολής μηνυμάτων εξαφάνισης παιδιών και ηλικιωμένων και wifi

Με το άρθρο 17 μεταβιβάζεται μία σειρά αρμοδιοτήτων στους δήμους Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης για το δικό δίκτυο.

Με το άρθρο 18 θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής ως τμήμα του «Βοήθεια στο σπίτι» για την υποστήριξη κατοίκων ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών.

Με το άρθρο 19 προβλέπεται ένας ακόμα ειδικός συνεργάτης σε δήμους πάνω από 150.000 κατοίκους και επίσης προβλέπεται ενας ειδικός συνεργάτης απόφοιτος λυκείου η πρώην δήμαρχος ή με επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με τοπική αυτοδιοίκηση.

Προβλέπεται και μία επιπλέον θέση ειδικού συνεργάτη δημοσιογράφου.

Με το άρθρο 20 δημιουργείται μητρώο Φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων με υποχρεωτική εγγραφή.

Με το άρθρο 22 προβλέπεται η παράλειψη της βεβαίωσης οφειλών σε κτίρια που έχει διακοπεί το ρεύμα όπως και στην περίπτωση της διόρθωσης των τετραγωνικών. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Με το άρθρο 23 σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης οι μισθολογικές υποχρεώσεις μεταφέρονται στο Δήμο ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν διώκονται για τις οφειλές.

Με το άρθρο 24 προβλέπεται ότι οι δήμοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση μπορούν να τα εκμισθώνουν σε δασικούς συνεταιρισμούς τα μέλη των οποίων είναι δημότες.

Με το άρθρο 25 επιτρέπεται πλέον η προμήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών επιβατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων χωρίς προβλεπόμενα όρια
Ορίζεται η οικονομική επιτροπή αρμόδια για την άδεια κινήσεις των οχημάτων και της χρήσης από τους οδηγούς.

Με το άρθρο 26 για τις σχολικές χρονιές 19 έως 22 επιτρέπεται η μίσθωση για βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχόλια από τους δήμους απευθείας και χωρίς δημοπρασία.

Με το άρθρο 27 νομιμοποιούνται οι συμβάσεις προσωπικού και οι αποδοχές που έχουν καταβληθεί ενώ προβλέπεται ότι τα αδιάθετα υπόλοιπο από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση», μπορούν να διατεθούν στο «Βοήθεια στο σπίτι»

Με το άρθρο 28 προβλέπεται ότι τα πάσης φύσεως χρεωστικά ανοίγματα των ΟΤΑ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ρυθμίζονται σε 20 δόσεις.

Στο Κεφάλαιο Γ προβλέπονται τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας. Με το άρθρο 29 ορίζεται εκ νέου το ληξιαρχικό βιβλίο και με τα υπόλοιπα μέχρι το άρθρο 37 ρυθμίζονται θέματα διορθώσεων αποφάσεων, καθήκοντα ληξιάρχου στην αλλοδαπή, κυρώσεις σε περίπτωση παραλείψεων και δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων.

Στο Κεφάλαιο Δ από το άρθρο 38 μέχρι το άρθρο 42 προβλέπονται θέματα ρυθμίσεων ιθαγένειας, τροποποίηση του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, αναδιάρθρωση της γενικής Γραμματείας ιθαγένειας κλπ.

Στο Κεφάλαιο Ε προβλέπονται ρυθμίση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας διοίκησης

Με το άρθρο 43 Προβλέπεται ότι για οποιαδήποτε η μετάταξη από και προς φορείς της γενικής κυβέρνησης με

Με το άρθρο 44 ορίζονται οι δύο κύκλοι κινητικότητας και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή των αιτημάτων, το τι πρέπει να κάνουν οι φορείς υποδοχής για να είναι έγκυρες οι αιτήσεις τους.

Με το άρθρο 46 ρυθμίζονται θέματα κινητικότητας και ειδικά θέματα μισθολογικού καθεστώτος.

Στο άρθρο 47 και 48 προβλέπονται προϋποθέσεις και προσόντα για την επιλογή προϊσταμένων και ορίζονται και οι ομάδες κριτηρίων για την μοριοδότηση.

Το άρθρο 49 ρυθμίζονται θέματα αδειών για άτομα είτε που πάσχουν από ειδικές ασθένιες ή που έχουν στην οικογένειά τους αντίστοιχα άτομα
Επίσης περιλαμβάνονται κι άλλες διατάξεις για υπαλλήλους που είναι γονείς συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εργασίας όπως και θέματα εκπαιδευτικών αδειών.

Με το άρθρο 51 στις ειδικές διατάξεις του νόμου 4635 για τις προσλήψεις υπάγονται και αυτές του προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία για την αντιμετώπιση κάτεπειγουσών η πρόσκαιρων αναγκών ναυαγοσωστών, προσωπικού πυρασφάλειας, χειριστών μηχανημάτων έργου, οι οποίες μετατρέπονται σε τετράμηνες αντί για δίμηνες.

Με το άρθρο 54 προβλέπεται η νομική υποστήριξη από τις υπηρεσίες υπαλλήλων που διώκονται για αδικήματα που διέπραξαν κατά την διάρκεια ενάσκησης των καθηκόντων τους.

Με το άρθρο 55 προβλέπεται ότι υπάλληλοι που έχουνε τεθεί σε αργία τους καταβάλλεται το ήμισυ του μισθού.

Με το άρθρο 56 προβλέπονται οι πειθαρχικές διάταξη για τους υπαλλήλους των δήμων οι διαδικασίες και οι αρμόδιοι.

Με το άρθρο 57 προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου με αναπηρία άνω του 50%, η πολύτεκνου χωρίς την αίτηση τους.

Με το άρθρο 61 προβλέπεται η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ χωρίς νέα προκήρυξη από τον πίνακα επιλαχόντων.

Με το άρθρο 69 ρυθμίζονται θέματα αμοιβής εργαζόμενων στις κατασκηνώσεις.

Στο άρθρο 70 προβλέπεται ότι όσοι διορίζονται στο «Βοήθεια στο σπίτι» παραμένουν εκεί για 10 χρόνια τουλάχιστον.

Με το άρθρο 71 προβλέπεται ότι και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δήμων θα παρακολουθεί προγράμματα ΕΚΔΑΑ.

Στο άρθρο 72 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που εξελέγησαν χωρίς θέση ευθύνης μπορούν να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία και αποσπώνται υποχρεωτικά είτε στο δήμο τους ή σε κοντινή υπηρεσία.

Με το άρθρο 73 σταματάει ο περιορισμός των προσλήψεων των 1.333 θέσεων

Με το άρθρο 74 επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων σε δημόσια νομικά πρόσωπα ιδρύματα η συνδέσμους για 2 + 2 χρόνια εκτός των υπαλλήλων ΚΕΠ.

Με το άρθρο 76 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που διορίστηκαν σύμφωνα με την ειδική διάταξη σε θέση ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν μετακινούνται για 7 χρόνια.

Με το άρθρο 79 συστήνεται Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα με αρμοδιότητα την υποβολή εισήγησης για το συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο, για τον προγραμματισμό των προσλήψεων, για τον μηνιαίο προγραμματισμό προσλήψεων, για τα μισθολόγια και για την στελέχωση των υπηρεσιών.

Ολες τις διατάξεις και την αιτιολογική έκθεση μπορείτε να βρείτε εδώ.