Παράθυρο στα ανταποδοτικά και στις επενδυτικές δαπάνες με το νέο νομοσχέδιο ΥΠΕΣ

leftaa

Με δύο άρθρα το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή με τίτλο “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” επιτρέπει σε δήμους κάτω των 10.000 κατοίκων να χρησιμοποιούν από τα γενικά τους έσοδα ανταποδοτικές δαπάνες και σε όλους τους δήμους να χρησιμοποιούν το 50% των επενδυτικών δαπανών για λειτουργικά έσοδα στο τελευταίο τρίμηνο του χρόνου.

Συγκεκριμένα η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αναφέρει:

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου ένα του άρθρου 47 του νόμου 4483/2017 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων μπορούν όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες να τις καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδα τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό»

Τι λέει το Άρθρο 47 του νόμου 4483/2017
Ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών μικρών δήμων

  1. Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων μπορούν, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό. Απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία ελέγχεται από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, είναι να έχει ληφθεί σχετική απόφαση επιβολής τελών, που να αφορά το έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ή το επόμενο οικονομικό έτος. Το ύψος των τελών σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να καθοριστεί, εάν απαιτείται, έως το ύψος των αντίστοιχων τελών του δήμου της έδρας του νομού. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης και στην περίπτωση που δεν υφίσταται απόφαση επιβολής τελών για το τρέχον έτος, η κάλυψη των δαπανών αυτών από άλλους πόρους των δήμων προϋποθέτει τη λήψη απόφασης επιβολής τελών για το έτος 2018.
    Επίσης η παράγραφος 4 του άρθρου 10 αναφέρει:
  2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 161 το κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (Α’ 114) Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αντικαθίσταται ως εξής:
    « Ειδικότερα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων ποσοστό έως 50% μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά η τα έκτακτα έσοδα τους. Για τις μεταφορές αυτές απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Τι λέει η παράγραφος 1 του άρθου 161 του νόμου 3463/2006

  1. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους επιτρέπεται η μεταφορά πίστωσης από έργο σε έργο ή και από έργο για την ενίσχυση ή δημιουργία οποιουδήποτε άλλου κωδικού αριθμού δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο ανταποδοτικός ή εξειδικευμένος χαρακτήρας των πιστώσεων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις πιστώσεις αυτές. Για τη μεταφορά αυτή απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.