Παύουν οι διώξεις για μη εμπρόθεσμη βεβαίωση οφειλών

Αμνηστία προσφέρει το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος στην Βουλή με τίτλο “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” σε όσους παρέλειψαν τις βεβαιώσεις οφειλών προς τους δήμους.
Συγκεκριμένα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 αναφέρεται ότι:
«Στο άρθρο 112 του νόμου 4611/2019 Α’ 73 προστίθεται παράγραφος έξι ως εξής «6. Τα αρμόδια για την βεβαίωση και είσπραξη όργανα των ΟΤΑ δεν επέχουν ποινικής πειθαρχικής η άλλης ευθύνης για τις οφειλές που ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών και υπαλλήλων των δήμων που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικά σχετιζόμενα με την μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη βεβαίωση των οφειλών οι οποίες υπήχθησαν σε ρύθμιση για εξόφληση η εξοφλήθηκαν εφάπαξ, παύουν οριστικά. Εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει ασκηθεί ποινική η πειθαρχική δίωξη η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.»