Ποιες αλλαγές έρχονται στις υπαίθριες διαφημίσεις

Με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος στην Βουλή τροποποιούνται κυρίως οι χώροι και τα σημεία όπου μπορούν να μπαίνουν διαφημίσεις αλλά και προβλέπεται η σύνδεση των φωτεινών διαφημίσεων με την Πολιτική Προστασία.

Συγκεκριμένα το άρθρο 16 αναφέρει:
Τροποποίηση διατάξεων ν. 2946/2001 (Α’224)

 1. Η παράγραφος 2 του άρθου 1 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  “ 2.Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως:
  α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε:
  αα) Κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους στάδια ή γήπεδα
  ββ) χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών
  γγ) σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα και περίπτερα.

β. Οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.

γ. Οι διαφημίσεις σε οχήματα σιδηροδρόμων τροχιοδρόμων και κάθε τύπου χρυσής οχημάτων που εκτελούν δημόσια συγκοινωνία ή στην εξωτερική επιφάνεια του σε στέγαστρα αφετηριών η στάση αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.»

 1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Σε αρχαιολογικούς χώρους ιστορικούς τόπους και στην ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς σε παραδοσιακούς οικισμούς στον περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά εξαιρουμένων των μέσων τις περιπτώσεις γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.»
 2. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του νόμου 2946/2000 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: «9. Τα φωτίζομενα ή φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια στα οποία η προβολή των διαφημιστικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω οθονών οπίσθιου φωτισμού πέραν των προδιαγραφών που ορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:
  α. Δυνατότητα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης μέσω πλήκτρου (112 ή Ελληνική Αστυνομία)
  β. Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων πολιτικής προστασίας
  γ. Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων εξαφάνισης παιδιών και ηλικιωμένων
  δ. Δυνατότητα διαμοιρασμού ασυρμάτου δικτύου (hot spot wi fi)”.

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2946/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια άδειες μπορούν να χορηγούνται και σε ενιαίο έντυπο εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις”.