Πολεοδομικές παρεκκλίσεις για παιδικούς σταθμούς και εκκλησιαστικά κτήρια

Με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος στην Βουλή επεκτείνονται οι πολεοδομικές παρεκκλίσεις που προβλέπει μέχρι σήμερα ο νόμος 4585/2018 και για την ανέγερση Παιδικών Σταθμών και εκκλησιαστικών κτηρίων.

Συγκεκριμένα το άρθρο 16 του νομοσχεδίου αναφέρει:

Αντικατάσταση του άρθρου 14 του νόμου 4585/2018 (Α’ 216) ως εξής:
Άρθρο 14 ρυθμίσεις για την ανέγερση κτιρίων
Σε οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός ορίου οικισμού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων ιδιοκτησίας του οικείου φορέα, επιτρέπεται η ανέγερση δημόσιων κτηρίων προοριζομένων για την στέγαση βρεφικών και παιδικών σταθμών και λειτουργιών εκπαίδευσης και υγείας ή για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και τις περίπτωσης ‘α της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου 590/1977 (Α’ 146), σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης περιοχής εφόσον α) τα ακίνητα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο κτίριο η καθορισμένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες.

Ποιες είναι οι περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου 590/1977 Α 146;

3.α. Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η δωρεάν παραχώρηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δημόσιων ή ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Οι μεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι άνευ ανταλλάγματος μεταβιβάσεις ακινήτων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί ή με σκοπό να ανεγερθεί Ιερός Ναός ή Επισκοπείο ή Ιερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ή μεταξύ εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του παρόντος νόμου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία τους απαλλάσσονται των τελών μεταγραφής,

  1. Τα εκκλησιαστικά ακίνητα, επί τω οποίων έχουν ανεγερθή οικοδομαί, χρησιμοποιούμενα ως γραφεία Μητροπόλεων ή ενοριακών Ναών, κατοικία Αρχιερέων ή εφημερίων ή τα οποία εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως την εκπλήρωσιν φιλανθρωπικών ή μορφωτικών σκοπών της Εκκλησίας της Ελλάδος ή νομικών προσώπων αυτής, εκποιούνται λόγω προφανούς εκκλησιαστικής ωφελείας, κατόπιν αποφάσεως της Δ. Ι. Σ., εκδιδομένης τη προτάσει του οικείου Αρχιερέως.