Ποιά δημόσια έργα «παγώνουν» λόγω πανδημίας

Μέχρι τέλος Απριλίου «παγώνουν» οι διαγωνισμοί για νέα δημόσια έργα και παράλληλα αναστέλλονται για το ίδιο διάστημα οι προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα που «τρέχουν» σε εν εξελίξει διαγωνισμούς και έργα, περιλαμβανομένων και των Συμβάσεων Παραχώρησης, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Αυτά προκύπτουν από απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ισχύ άμεσης εφαρμογής.

Νεότερη ενημέρωση: Ο νομικός σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ Αναστάσιος Γακίδης σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η Πανελλήνια Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων σημειώνει ότι οι ρυθμίσεις της σχετικής απόφασης ισχύουν μόνον στους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις έργων των οποίων αναθέτουσα αρχή ή κύριος του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενω για τα έργα που υλοποιούν οργανισμοί αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς αναστολή διαγωνισμών και εργασιών πρέπει να γίνει με δικές τους ξεχωριστές αποφάσεις.

Ειδικότερα στην απόφαση που υπάγραψε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προβλέπεται ότι:

Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανά­θεση δημοσίων συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις δια­τάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016, όπως ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020
Αναστέλλεται αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε προθε­σμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016, 4413/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λπ.), με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων / αναδόχων, είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης / Εποπτεύουσας Αρ­χής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 24-3-2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 30-4-2020.
Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως και 30.4.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμ­βάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και του προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 4413/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.ο.κ.), περιλαμβανομένων και των Συμβάσεων Παραχώρησης αρ­μοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/ και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που άρχισαν πριν τις 24- 3-2020 συνεχίζονται και ολοκληρώ­νονται μετά τις 30-4-2020.
Ποιά έργα “παγώνουν”

Η απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση με θέμα: «αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονι­κό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» έχει ως εξής:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβά­σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα.
Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο­δομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’123).
Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), η οποία παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133).
Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’42).
Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετι­κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64).
Τις διατάξεις του εξηκοστού άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).
Την αριθμ. οικ.105/23-3-2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναβάλλεται η διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανά­θεση δημοσίων συμβάσεων, αρμοδιότητας του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις δια­τάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016, όπως ισχύουν, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020. Οι προγραμματισμένες για το ως άνω δι­άστημα δημοσιεύσεις προκηρύξεων αναβάλλονται και θα διεξαχθούν μετά την 30-4-2020.

Άρθρο 2

Στις περιπτώσεις δημοσίευσης, μέχρι και τις 20.3.2020, προκήρυξης διαγωνισμών του Υπουργείου Υποδο­μών και Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή του ν. 4413/2016, όπως ισχύουν, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών, αιτήσεων συμ­μετοχής κ.ο.κ. συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή αργία, η ημερομηνία αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 3

Αναστέλλεται αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε προθε­σμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016, 4413/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λπ.), με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είτε οι προθεσμίες αυτές τάσσονται υπέρ των υποψηφίων / αναδόχων, είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης / Εποπτεύουσας Αρ­χής ή/και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 24-3-2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 30-4-2020.

Άρθρο 4

Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως και 30.4.2020, όλες οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμ­βάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις οποίες εφαρμόζεται τόσο το ισχύον, όσο και του προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο (ν. 4412/2016, ν. 4413/2016, ν. 3669/2008, ν. 3316/2005 κ.ο.κ.), περιλαμβανομένων και των Συμβάσεων Παραχώρησης αρ­μοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είτε αυτές έχουν τεθεί υπέρ των αναδόχων είτε υπέρ της Αναθέτουσας/Προϊσταμένης/ Εποπτεύουσας Αρχής ή/ και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Προθεσμίες που άρχισαν πριν τις 24- 3-2020 συνεχίζονται και ολοκληρώ­νονται μετά τις 30-4-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Του Αργύρη Δεμερτζή https://ecopress.gr