Αλλάζουν οι όροι χρηματοδότησης των δημοτικών δράσεων ΕΣΠΑ

ypes

Με το άρθρο 45 της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 ΦΕΚ τεύχος Α’ Αρ. Φύλου 75 ορίζονται νέοι όροι συνέχισης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Για αυτό το λόγο με το άρθρο 45 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α ́ 265).

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο
Ρυθμίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών

 1. Η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α ́ 265) αντικαθίσταται, ως εξής:
  «9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής αναφέρεται ως ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με σκοπό:
  α) την εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών του κεντρικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού των αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών.
  β) την υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και την υποστήριξη των ίδιων φορέων κατά την εκτέλεση των ειδικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,
  γ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17 του παρόντος και του άρθρου 213 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167).
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Επιχειρησιακών Προ- γραμμάτων του ΕΣΠΑ, πλέον της περ. γ ́. Με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α ́ 201) μπορεί να ανατίθεται στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η διαχείριση των ειδικών προγραμμάτων αναπτυξιακών δανείων του Υπουργείου Εσωτερικών ή η υποστήριξη του αρμόδιου φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών».
 2. Η παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (Α ́ 204) καταργείται.

Τι λέει το Άρθρο δέκατο έβδομο
Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων

 1. Η χρηματοδότηση του συνόλου των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση δομών, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί μερικώς ή πλήρως ή αναστέλλεται μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ή περιλαμβάνουν ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο δομών υπό αναστολή λειτουργίας για τον ίδιο λόγο, όπως η δράση “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”, καθώς και δράσεις για την ενίσχυση σχολικών και εκπαιδευτικών δομών που περιλαμβάνουν και μισθοδοσία εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως του τρόπου χρηματοδότησης αυτών.
 2. Η συνέχιση της χρηματοδότησης της παρ. 1 πραγματοποιείται υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης ίδιων δαπανών μέσω άλλων δράσεων ή ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, που υλοποιούνται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνει η χώρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση και το ύψος της χρηματοδότησης ανά κατηγορία δράσεων και πράξεων, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Τι λέει η παρ. 9 του άρθρου 53 του νόμου 4314/2014:

 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, και εφεξής θα αναφέρεται ως Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, με σκοπό:
  α) την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και με Αναπτυξιακά και Ειδικά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους,
  β) τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,
  γ) τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το συντονισμό των αρμόδιων φορέων,
  δ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα διαχειριστικής αρχής.