Οι προθεσμίες ενστάσεων στους δήμους τις ημέρες του κορονοϊού (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με αριθμό: 40 Α.Π.: 20930/31-03-2020 εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων.
Στην εγκύκλιο αναφέρονται θέματα διαδικασίων των συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων, για τις μετακινήσεις των αιρετών και την εποπτία πράξεων των δήμων,.
Για τις μετακινήσεις των αιρετών μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο εδώ
Για τις συνεδριάσεις μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο εδώ

Για την εποπτεία επί των πράξεων των δήμων η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
Άμεση απόρροια των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί και η αναγκαία προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΟΤΑ, το ρυθμιστικό πλαίσιο της οποίας δεν αναστέλλεται κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος των περιοριστικών αυτών μέτρων.
Πιο συγκεκριμένα:
α) η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων της αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 περαιώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας όχι τριάντα (30), αλλά εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση.
Επίσης, αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (Α’ 55) και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (Α’ 64) εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87).
β) η προθεσμία άσκησης της διοικητικής προσφυγής κατά των πράξεων της αυτοδιοίκησης, αναστέλλεται από τις 11 Μαρτίου 2020 για δύο (2) μήνες. Επομένως, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Ειδικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 3852/2010, η οποία έληξε ή θα λήξει μετά τις 11 Μαρτίου 2020 υπολογίζεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.
Επομένως, σε περίπτωση που την 15η Μαρτίου 2020 απόφαση Δημάρχου δημοσιεύθηκε ή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ή κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα ή ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση αυτής, η δεκαπενθήμερη (15) προθεσμία άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, άρχεται από την 15η Μαΐου 2020. Τυχόν, προσφυγές που κατατέθηκαν μετά την 11η Μαρτίου 2020 και μέχρι την ισχύ της από 20 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ, η αποκλειστική προθεσμία εξέτασής τους άρχεται μετά την πάροδο του ανωτέρω διμήνου. Το αρμόδιο όργανο ενημερώνει σχετικώς τον προσφεύγοντα με σχετικό έγγραφο.
Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία αυτή μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και στους:

ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γαλάνης Κώστας 213 136 4348
Γεωργακοπούλου Παρασκευή 213 136 4337
Διαμάντη Μαρία 213 136 4390
Μπουδούρης Γιώργος 213 136 4362
Νάσαινα Δέσποινα 213 136 4378
Ντάβα Ρένια 213 136 4027
Οικονομίδης Δημήτρης 213 136 4313

Την εγκύκλιο μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ