Απαγόρευση λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1302 της 11ης Απριλίου 2020 τέυχος Β’ η Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24404 για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι Υπουργοί Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Υποδομών απαφασίζουν:

Αρθρο πρώτο

  1. Την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου,των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημό- σιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ως ακολούθως:
    α) Απαγορεύονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,
    β) αναστέλλεται κάθε προθεσμία σχετική με τη μετα- γραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγρα- φή κάθε συναφούς αξιώσεως.
  2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:
    α) οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκατα- στημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και
    β) η λειτουργία των ενεχυροφυλακείων σύμφωνα με το ν. 2844/2000 (Α’ 220) για μία (1) εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σύμφωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που τοιχοκολλάται στην είσοδο της Υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει.

Άρθρο Δεύτερο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποια- δήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υπο- θηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω-Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσ- σαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομο- θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε- τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).