Εγκύκλιος για την ίδρυση αεροδρομίων σε υδάτινες επιφάνειες

Εγκύκλιο ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ «Ι∆ΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ
Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» ΤΟΥ Ν.4663/2020 εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με
την οποία διευκρινίζονται τα αναφερόμενα επί των διατάξεων των άρθρων 7, 9 και 27 του ν.4663/2020 και δίνονται οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου υδατοδρομίου που συνοδεύει την αίτηση χορήγησης άδειας υδατοδρομίου.

Ειδικότερα, κατ’ άρθρο διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
A. Άρθρο 7

 1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1.(α), ο Τεχνικός φάκελος περιέχει «πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος».
  ∆ιευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 5, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του και τη νομική του μορφή (δημόσιος φορέας βάσει της παρ. 7 του άρθρου 1, ΝΠΙ∆, ενώσεις προσώπων ή ατομική επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο (παρ. 1 του άρθρου 5). Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 1(α) του άρθρου 7. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δημόσιος φορέας υποχρεούται να υποβάλει επιπλέον τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 5. Αιτήσεις που κατατέθηκαν στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) του Υπουργείου μας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου, πρέπει να συνοδεύονται από τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
 2. Στη διάταξη της παρ.1 (ιδ) αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε περιοχή ή είναι όμορη με περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, υποβάλλεται, επιπλέον, και η σχετική έγκριση».
  1
  ∆ιευκρινίζεται ότι σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ή σχετικό έγγραφο από την αρμόδια αρχή, στο οποίο αναφέρεται ότι το υδατοδρόμιο δε βρίσκεται σε περιοχή ούτε είναι όμορο με περιοχή στην οποία απαιτείται ειδική έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
  B. Άρθρο 9
 3. Στη διάταξη της παρ. Α.1 αναφέρεται ότι: «Με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας), το Τ.Ε.Μ. εξετάζει την πληρότητα του τεχνικού φακέλου και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο».
  ∆ιευκρινίζεται ότι εφόσον ο τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, το Τ.Ε.Μ. ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο. Προκειμένου να διαβιβαστεί ο τεχνικός φάκελος στις Υπηρεσίες της παρ. Α.1 του άρθρου 9, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στο Τ.Ε.Μ. τα κάτωθι:
  α) Για αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης, τα δικαιολογητικά υπό τα στοιχεία (ε), (στ), (η) και (ι) της παρ. 1 του άρθρου 7 σε δώδεκα (12) αντίτυπα σε έντυπη μορφή.
  Για αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, τα δικαιολογητικά υπό τα στοιχεία (ε), (στ), (η), (ι), (ια) και (ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 7 σε δώδεκα (12) αντίτυπα σε έντυπη μορφή.
  Για αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας, τα δικαιολογητικά υπό τα στοιχεία (ι), (ια) και (ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 7 σε δώδεκα (12) αντίτυπα σε έντυπη μορφή.
  Ειδικότερα και σε όλες τις περιπτώσεις αδειών (άδεια ίδρυσης ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας) για υδατοδρόμια σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τα ανωτέρωκατα περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δέκα τρία (13) αντίτυπα και για υδατοδρόμια σε λίμνησε δέκα τέσσερα (14) αντίτυπα.
  β) Όλα τα δικαιολογητικά του Τεχνικού Φακέλου σε ηλεκτρονική (ψηφιακή) μορφή σε δέκα τέσσερα (14) αντίγραφα.
 4. Η διάταξη της παρ. Α.3 περ. γ ́ αναφέρει ότι σε υδατοδρόμιο το οποίο βρίσκεται σε λιμένα που δεν διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), «ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μεριμνήσει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας». Στην περίπτωση αυτή, διευκρινίζεται ότι παράλληλα με τη διαδικασία εξέτασης του Τεχνικού Φακέλου, προωθείται και η διαδικασία αξιολόγησης της Μ.Π.Ε. για έκδοση Α.Ε.Π.Ο., αυτοτελώς για το υδατοδρόμιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και της ∆ΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β ́2471), όπως εκάστοτε ισχύει.
 5. Στη διάταξη της παρ. Α.3 περ. ε ́, αναφέρεται ότι «με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου οφείλει να είναι συμβατή με τον τεχνικό φάκελο του υδατοδρομίου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α.2 του παρόντος».
  ∆ιευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ο ενδιαφερόμενος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του Τεχνικού Φακέλου κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α.2 του άρθρου 9, υποβάλλει στο Τ.Ε.Μ. υπεύθυνη δήλωση περί συμβατότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υδατοδρομίου με τον Τεχνικό Φάκελο αυτού.

Γ. Άρθρο 27
Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο Τ.Ε.Μ. κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 εξετάζονται βάσει των διατάξεων του ν. 4663/2020. ∆ιευκρινίζεται ότι:
α) Προκειμένου να θεωρηθεί πλήρης ο Τεχνικός Φάκελος του υδατοδρομίου, ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται/δεσμεύεται ότι τα δικαιολογητικά που δεν επισυνάπτονται στην ανωτέρω αίτηση και είχαν εξεταστεί με προγενέστερες διατάξεις, δεν έχουν μεταβληθεί ή τροποποιηθεί έκτοτε, έχουν ενσωματώσει τυχόν υποδείξεις και περιορισμούς συναρμοδίων Υπηρεσιών που έχουν περιέλθει σε γνώση του και καλύπτουν τις απαιτήσεις του ν.4663/2020.
β) Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επανυποβάλλει τα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου σύμφωνα με τα παραρτήματα Ια ή Ιβ, ΙΙ και ΙΙΙ του ν.4663/2020 έστω και αν αυτά είχαν εξεταστεί και εγκριθεί βάσει προγενέστερων διατάξεων. Το Τοπογραφικό σχέδιο και η Κάτοψη των υποδομών του υδατοδρομίου που αναφέρονται στα κεφάλαια 7 και 8 αντίστοιχα του παραρτήματος Ια ή Ιβ πρέπει να επισυνάπτονται στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου ως σχέδια κατάλληλης κλίμακας και όχι να ενσωματώνονται ως σκαριφήματα/ σχεδιαγράμματα στο σώμα του κειμένου αυτού.

Δείτε εδώ που φτιάχνονται υδατοδρόμια