Καθιερώνεται ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

Ενεργοποιήθηκε από τη Δευτέρα 13.4.2020 η διακίνησης Εγγράφων μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) <<ΙΡΙΔΑ>>(www.iridacloud.gov.gr)”

Με σχετική εγκύκλιό υπ’Αρ.Πρωτ.:22134 – 7/4/2020 Εγκύκλιος αρ.49 του Υπουργείου Εσωτερικών ενεργοποιείται σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Ο.Τ.Α Α’ και Β’ Βαθμού, «Τερματικός Σταθμός» (End-Point) για ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με το ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ» (εφεξής «ΙΡΙΔΑ» ή σύστημα «ΙΡΙΔΑ»), ο οποίος πλέον θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση.
Απώτερο στόχο αποτελεί η επέκταση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων η αλληλογραφία: μεταξύ κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΑΔ) και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού, αλλά και
μεταξύ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΑΔ) και Ο.Τ.Α Α’ και Β’ Βαθμού,
να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με χρήση της ΙΡΙΔΑΣ, μέσω των «End-Points».

Δείτε εδώ την εγκύκλιο