Εγινε ΦΕΚ το Αναπτυξιακό της Αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1386 της 14ης Απριλίου 2020 Τεύχος Β η υπ Αριθμ. 22766/09-04-2020 για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» των Υπουργών
Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εσωτερικών και ο Υφυπουργού Οικονομικών
Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος είναι:
α) πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκό- ντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δρά- σεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.
β) ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),
γ) περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλ- λοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδά- των, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.),
δ) ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των πραγμά- των (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχημα- τισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»],
ε) κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινω- νικής συνοχής για την αποτελεσματική εφαρμογή προ- γραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού),
στ) παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περι- ουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.),

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
Πόροι του Προγράμματος

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα- νείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.).
 2. Η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρό- γραμμα πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής «ΤΠΔ»), συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του ΤΠΔ και απο- πληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθη- κών και Δανείων για τον σκοπό αυτό.
 3. Η χρηματοδότηση των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού σε πε- ριπτώσεις έκτακτων και επειγουσών συνθηκών και προς κάλυψη αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και υλοποίησης έργων της παραγράφου 2β του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει, δύναται να πραγμα- τοποιείται από δάνειο που συνομολογεί απ’ ευθείας το Υπουργείο Εσωτερικών με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συ- στήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τον σκοπό αυτό.
  Η διαχείριση και η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι- σης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή και την ένταξη των έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών στο Πρόγραμμα είναι:
α) η σκοπιμότητα της πρότασης, η οποία αντανακλά στην ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη, η οποία εξειδικεύεται επιμέρους:
i. στην αναγκαιότητα υλοποίησης των πράξεων σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητά τους στο χρόνο και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους,
ii. στο αποτύπωμα των πράξεων στην τοπική κοινωνία β) η ωριμότητα της πρότασης,
γ) ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της πρότασης,
δ) η ρεαλιστική αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου,
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του προϋπο- λογισμού της,
ε) η μη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών εξειδικεύονται οι άξονες προτεραιότητας και οι δράσεις ανά ομάδες δικαιούχων ή/και συγκεκριμένες περιφέρειες πα- ρέμβασης, ορίζεται ο προϋπολογισμός τους και μπορεί να τίθενται περαιτέρω ειδικότερα κριτήρια ή η πλήρωση συγκεκριμένων όρων για την επιλεξιμότητα και την έντα- ξη των προτάσεων στο Πρόγραμμα κατ’ εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 6.

Διαδικασία ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών

 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει εάν πληρούνται τα βασικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 6 και εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την ένταξη ή μη της πράξης στο Πρόγραμμα.
 2. Η απόφαση ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών στο Πρόγραμμα, εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με μέριμνα της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Παρακολούθηση των πράξεων του Προγράμματος

 1. Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προ- γράμματος γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017. Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ελέγχει την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τις χρημα- τορροές των έργων/των προμηθειών/ των μελετών / και των υπηρεσιών.
 2. Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών, κα- θώς και οι τροποποιήσεις τους, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Οι εγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης των έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών πραγματοποιούνται με ευθύνη του δικαιού- χου και με αποφάσεις του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου της αναθέτουσας αρχής, επί τη βάσει του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των αποφάσεων ένταξης. Σε περίπτωση σημαντικής διαφοροποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου ή του χρονοδια- γράμματος της ενταγμένης πράξης, απαιτείται τροπο- ποίηση της απόφασης ένταξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει.

Μέρος από τον προϋπολογισμό της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας και έως του ποσού των εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000 €), μπορεί να αποτελεί προϊόν δανείου, το οποίο δύναται να συνομο- λογηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό την άμεση χρη- ματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως αυτές θα διαπιστώνονται, κάθε φορά, με την κοινή απόφαση της περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει.

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ- ΜΟΣ Ι» και δεν μεταφέρονται σε αντίστοιχα περιφερεια- κά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ,
  με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μεταφέρονται στο σύνολο τους στο παρόν Πρόγραμμα και χρηματο- δοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας.
 2. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της πα- ρούσας απόφασης, δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήματα ένταξης σε προσκλήσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» μπορούν να αποσύρουν αιτήματα ή να ζητήσουν την ανάκληση αποφάσεων ένταξης, εφόσον δεν επιθυμούν την υλοποίηση του έργου.
 3. Αιτήματα προς ένταξη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙΛΟ- ΔΗΜΟΣ Ι» και αξιολογήθηκαν και για τα οποία έως την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, εξετάζονται με βάση τα όσα ίσχυαν κατά την υποβολή τους και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας.