Πόσοι δήμοι διαθέτουν σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ για τις Πυρκαγιές;

H αντιπυρική περίοδος πλησιάζει και οι περισσότεροι δήμοι έχουν ήδη συγκαλέσει Σ.Τ.Ο (Συντονιστικό Τοπικό Όργανό Πολιτικής Προστασίας) για τον σχεδιασμό τους όμως πόσοι είναι αυτοί που έχουν λάβει υπόψη τους την 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας “Ξενοκράτης”; Πόσοι από τους δήμους έχουν συντάξει ολοκληρωμένο σχέδιο που θα έπρεπε κανονικά να έχει εγκριθεί από τα Δημοτικά τους Συμβούλια μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2020, πόσοι το έχουν διαθέσει σε διαβούλευση και πόσοι το έχουν αναρτήσει στο site τους για να το γνωρίζουν και οι πολίτες τους.
Και μην ξεχνάμε ότι κανονικά θα έπρεπε να έχουν μετατρέψει τα Σ.Τ.Ο σε Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. – Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας με νέα σύνθεση, όπως προβλέπει ο νόμος 4662 Τεύχος A’ 27/07.02.2020.

Σύμφωνα με το ΙΟΛΑΟΣ που αποτελεί εξειδικευμένο σχέδιο του ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ ειδικά για τις δασικές πυρκαγιές, τα σχέδια που εγκρίνονται από τα Δημοτικά Συμβούλιο θεωρούνται άμεσα εκτελεστά αφού συντάσσονται με συγκεκριμένη δομή και ανάλυση και απαντάνε σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστάσιας.
Στο ΙΟΛΑΟΣ προβλέπεται μεταξύ άλλων:
Αναθεώρηση – επικαιροποίηση – εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των εμπλεκομένων φορέων σύμφωνα με το σχέδιο και σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών
Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ασκήσεων του προσωπικού που εμπλέκεται σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού – διεξαγωγή και αποτίμηση ασκήσεων πολιτικής προστασίας
Εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με το σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.,)
Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων και της λήψης αποφάσεων.
Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση εξοπλισμού
Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς
Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών
Ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς
Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των εμπλεκομένων φορέων (ΟΤΑ, κλπ) για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

Σημαντική είναι η παράγραφος 13.2.1 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών της χώρας
Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, με εντολή των Δημάρχων, τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων καλούνται να προγραμματίζουν σε ετήσια βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, βάσει του ανωτέρω σχεδίου.
Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Δήμων, αντίστοιχα, με στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών ή των Δήμων, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Σημαντικής επίσης είναι και η παράγραφος 13.3 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου
Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:
• νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται (προέκυψε από τον νόμο 4662 που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο)
• ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
• νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
• νέα ανάλυση κινδύνου (προκύπτει κάθε χρόνο)
• αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο (προκύπτει κάθε χρόνο).

Επίσης σημαντική η είναι προμήθεια μποφαν και γιλέκων για όλους τους εμπλεκόμενους αφού όπως διαπιστώνεται και αναφέρεται στο «ΙΟΛΑΟΣ «η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους, από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους. Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν και γιλέκα Πολιτικής Προστασίας περιγράφονται με τις ειδικές προδιαγραφές τους στο Σχέδιο.

15.2 Οδηγίες σχεδίασης Δήμων
Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423/Β ́/2003).
Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση (σελ 5822, και Προσθήκη 2 στο Παράρτημα Α σελ 5835) οι Δήμοι της χώρας συντάσσουν μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Επιπλέον, στο άρθρο 63 του Ν.3852/2010, αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου είναι να εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Συνεπώς ο σχεδιασμός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών για τους Δήμους συνίσταται στον προσδιορισμό του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ V του Σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ».
Διευκρινίζεται ότι οι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματα περιβάλλονται από άλλα πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων Δήμων και γενικώς δεν κινδυνεύουν από πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην ύπαιθρο, η εναρμόνιση θα αφορά κυρίως τη διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος ή για τη συνδρομή σε όμορους Δήμους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, μετά από σχετικό αίτημα.
Για λόγους εναρμόνισης του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας των Δήμων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με το παρόν Γενικό Σχέδιο της ΓΓΠΠ, καθώς και με τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών των Περιφερών (άρθρο 63, παρ.θ ́του Ν3852/2010), κρίνεται σκόπιμο ο σχεδιασμός των Δήμων να συνταχθεί υπό τη μορφή σχεδίου σε επίπεδο Δήμου το οποίο θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή και περιεχόμενα:

Μέρος 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως το Μέρος Ι του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ
Μέρος 2- ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Όπως το Μέρος ΙΙ του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ
Μέρος 3 – ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Όπως το Μέρος VΙ του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ
Μέρος 4 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Στο Μέρος 4 Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ προσδιορίζονται οι οργανικές μονάδες, οι υπεύθυνοι των οργανικών μονάδων ,το προσωπικό και τα μέσα των Δήμων που εμπλέκονται ανά δράση Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος 3 του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου.
Επίσης, προσδιορίζονται τα διοικητικά όργανα (Δήμαρχος, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, κλπ) που λαμβάνουν αποφάσεις (ποιος αποφασίζει τι) ανά δράση με βάση την οργανωτική δομή του Δήμου.
Μέρος 5 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Στο Μέρος 5 προσδιορίζονται τα μέσα επικοινωνίας (σταθερή-κινητή τηλεφωνία, ασύρματα δίκτυα, κλπ) που διαθέτει ο Δήμος, τόσο για την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου, όσο και με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) σε επίπεδο Δήμου.
Επίσης, στο Μέρος 5 προσδιορίζεται η ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων και οργάνων του Δήμου στο πλαίσιο αλληλοενημέρωσης (ποιος ενημερώνει ποιόν), τόσο για δράσεις αναγγελίας συμβάντος που εμπλέκεται ο Δήμος, όσο και για την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών. Ομοίως προσδιορίζεται η ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων οργανικών μονάδων και οργάνων του Δήμου και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο Δήμου (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ, κλπ) για τις ανωτέρω δράσεις.
Για λόγους καλύτερης εποπτείας, οι ανωτέρω ροές πληροφοριών δύναται να αποτυπωθούν σε σχετικά διαγράμματα ροής πληροφοριών (όπως πχ το Διάγραμμα 2 του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ)
Μέρος 6 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Όπως το Μέρος Χ του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ
Μέρος 7 – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Όπως το Μέρος ΧΙ του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ
Μέρος 8 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Όπως το Μέρος ΧΙΙΙ του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ
Μέρος 9 – ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Όπως το Μέρος ΧΙV του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ
Μέρος 10 – ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Στο Μέρος 10 αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, καθώς και η σχετική έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τέλος για την υποστήριξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα παραρτήματα:
Παράρτημα Α – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το Παράρτημα Α θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιέχει το ακόλουθο χαρτογραφικό υλικό της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ που είναι άμεσα διαθέσιμο στο Παράρτημα Γ ́ του παρόντος:
Χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων των Δασικών Υπηρεσιών σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων, (Παράρτημα Γ ́ του παρόντος). Επίσης, στο Παράρτημα Α δύναται να συμπεριληφθεί και όποιο άλλο χαρτογραφικό υλικό διαθέτει ο Δήμος και συμβάλει στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών
Παράρτημα Β – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Μνημόνιο ενεργειών του Δήμου για τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος 3 του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου.
Στο μνημόνιο ενεργειών θα περιγράφονται τα ακόλουθα:
Ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος 3 του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου, που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από δασικές πυρκαγιές και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ),
Κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ) που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από δασικές πυρκαγιές και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.
Τα ανωτέρω αποτελούσαν μέρος του Παραρτήματος Ι ́ που όφειλαν να συντάξουν οι Δήμοι στο πλαίσιο των προηγούμενων εκδόσεων του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
Ξεχωριστό μνημόνιο ενεργειών θα πρέπει να καταρτιστεί για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος ΧΙ του Σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ.
Επιμέρους μνημόνια ενεργειών που αφορούν την άμεση κινητοποίησή τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από δασικές πυρκαγιές και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, θα πρέπει να καταρτίσουν και οι λοιπές οργανικές μονάδες των Δήμων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας.
Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στο οποίο δίδονται, σε επίπεδο Δήμου, με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος, τι, πότε, πού, γιατί), που αναφέρονται στην παρ Β του Παραρτήματος ΣΤ του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423/Β ́/2003).
Παράρτημα Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΠ
Κατάλογος των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου, ανά κατηγορία δράσης (όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση ένταξής τους) με τηλέφωνα επικοινωνίας των υπευθύνων.
Παράρτημα Δ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Στο Παράρτημα Δ παρατίθεται επικαιροποιημένο Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Το ανωτέρω αποτελούσε μέρος του Παραρτήματος Ι ́ που όφειλαν να συντάξουν οι Δήμοι στο πλαίσιο των προηγούμενων εκδόσεων του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
Συνεπώς, το σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, θα αποτελείται από τα Μέρη Ι, ΙΙ, V, Χ, ΧΙ, ΧΙΙΙ και ΧΙV της παρούσας 4ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την προσθήκη του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, τις διαδικασίες κινητοποίησής τους (Μέρη 4 και 5 του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου), καθώς και των Παραρτημάτων Α, Β, Γ, και Δ.
Δεδομένου ότι η οργάνωση των υπηρεσιών, τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθούν για την υλοποίηση του σχεδίου του Δήμου διαφοροποιούνται από Δήμο σε Δήμο, το σχέδιο σε επίπεδο Δήμου με την ανωτέρω εγκεκριμένη δομή και περιεχόμενα, εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικότερα:
Η αρμόδια οργανική μονάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου συντάσσει το σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου σε εναρμόνιση με το παρόν Γενικό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τους παρούσες οδηγίες σχεδίασης που διασφαλίζουν την εναρμόνιση με το αντίστοιχο σχέδιο της Περιφέρειας και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. Εν συνεχεία, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το ανωτέρω σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και το εγκρίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 62 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
Το σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου με την ανωτέρω δομή και περιεχόμενα, θεωρείται εναρμονισμένο με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών που εκδίδει η ΓΓΠΠ, καθώς και με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της οικείας Περιφέρειας και μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρείται άμεσα εκτελεστό και δεν χρήζει περεταίρω εγκρίσεως, δεδομένου ότι το παρόν σχέδιο (4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών) έχει τύχει της εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4662 Τεύχος A’ 27/07.02.2020 Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με το νόμο ο Εθνικός Μηχανισμός, ο οποίος εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, διαρθρώνεται και λειτουργεί επιχειρησιακά μέσω των κάτωθι δομών και λειτουργιών:
α. Του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.).
β. Των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας.
γ. Των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.).
δ. Των Πλαισίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Δ.Ε.Α.). Οι ως άνω (β), (γ) και (δ) επιχειρησιακές δομές και λειτουργίες υποστηρίζονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας Δήμων.

Άρθρο 11
Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας
Τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
α. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.).
β. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).
γ. Τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Άρθρο 15
Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

 1. Σε κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας συστήνονται Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής και συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρχου, αποτελούμενα από τα εξής μέλη:
  α. Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο.
  β. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.
  γ. Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
  δ. Τον Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού.
  ε. Τον Διοικητή της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου ή Πυροσβεστικού Σταθμού.
  στ. Τον Διοικητή του κατά τόπο αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.
  ζ. Τον Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
  η. Τους Διοικητές των μονάδων Υγείας του Δήμου.
  θ. Τον ανώτερο Διοικητή φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του.
  ι. Τον εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β..
  ια. Τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών).
  ιβ. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.
 2. Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.
 3. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)
Στα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προΐσταται ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ή εξουσιοδοτημένος από τον Δήμαρχο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. Κατευθύνουν, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της πολιτικής προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
β. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών.
γ. Συνάπτουν με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.

Άρθρο 21
Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας

 1. Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο, το οποίο στελεχώνεται με προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α. Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.
  β. Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π..
  γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας.
  δ. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση για τη συνδρομή του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης καταστροφών.
  ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται, υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου. Στο Τοπικό Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδιορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατεθούν. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενους με ειδικούς κινδύνους. Το Τοπικό Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τις σχετικές οδηγίες σχεδίασης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και το εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  στ. Συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και άλλους όμορους Δήμους, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των ανωτέρω Σχεδίων.
  ζ. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το επίπεδο ετοιμότητάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις επιπέδου έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code).
  η. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εισηγήσεις:
  αα. Στον Δήμο για την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας και την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ενίσχυσης.

ββ. Στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.
θ. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π..
ι. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρεσιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς.

 1. Σε Δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, καθορίζονται οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, τα περιγράμματα θέσεων με βάση τον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), η διαδικασία πρόσληψης, τα κριτήρια στελέχωσης των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 24
Σκοπός της εκτίμησης επικινδυνότητας
Η εκτίμηση της επικινδυνότητας όλων των φάσεων του κύκλου καταστροφών καθορίζει τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους και συντελείται, αμέσως μετά την αρχική κινητοποίηση με ευθύνη της Ομάδας Πρώτης (1ης) Απόκρισης. Ενημερώνονται άμεσα, δια του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., ο κατά τόπο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ενημερώνει τον Επικεφαλής Π.Δ.Ε.Α., τους προέδρους των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. (σε επίπεδο Δήμου) ή Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. (σε επίπεδο Περιφέρειας) και το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ..

Το νόμο για την Πολτική Προστσία μπορείτε να βρείτε εδώ
Βρείτε εδώ το Σχέδιο “ΙΟΛΑΟΣ”