Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία μέσω των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, δημοσιεύθηκε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία για μια καθαρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Η κυκλική οικονομία προσφέρει ένα μοντέλο που διατηρεί την κατανάλωση πόρων εντός των πλανητικών ορίων και μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη βιομηχανική βάση της ΕΕ και προωθεί την καινοτομία.
Το Σχέδιο Δράσης αναγνώρισε τη δύναμη των δημοσίων συμβάσεων ως κινητήρια δύναμη της ζήτησης για βιώσιμα κυκλικά προϊόντα. Για να αξιοποιήσει αυτήν την δυναμική, η Επιτροπή θα προτείνει ελάχιστα υποχρεωτικά κριτήρια και στόχους ΠΔΣ στην νομοθεσία κάθε τομέα και φάση υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων για την παρακολούθηση της απορρόφησης των ΠΔΣ χωρίς να δημιουργείται αδικαιολόγητη γραφειοκρατία στις αναθέτουσες αρχές.
Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης αναφέρει ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων με καθοδήγηση, εκπαίδευση και διάδοση ορθών πρακτικών και θα ενθαρρύνει τις αναθέτουσες αρχές να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία “Public Buyers for Climate and Environment” η οποία έχει σκοπό να διευκολύνει τις ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ των αναθετουσών αρχών που έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (GPP).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ρόλο των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων σε μια κυκλική οικονομία μπορείτε να βρείτε στο
Commission’s Public Procurement for a Circular Economy: Good Practice and Guidance brochure,
στο GPP Training Toolkit (Module 5: GPP and the Circular Economy)
καθώς και στο plus some of the latest EU GPP Criteria
Για την επίπλωση, τα υφάσματα, τις υπηρεσίες καθαρισμού και τα κέντρα βάσης δεδομένων