ΑΦΗΣ : Συμμετοχή στο πρόγραμμα – FOLLOWGREEN

Η ΑΦΗΣ για ακόμα μία χρονιά συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα Followgreen. Μέσω του προγράμματος Followgreen υλοποιούνται σχολικές δράσεις ανακύκλωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για την ανακύκλωση και το περιβάλλον. Στο τέλος του σχολικού έτους επιβραβεύονται τα σχολεία που συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα και στην ανακύκλωση διαφόρων ρευμάτων, μεταξύ των οποίων και του ρεύματος των μπαταριών.
Ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής, η ΑΦΗΣ έκρινε σκόπιμη τη χορήγηση tablets στους μαθητές, ως απαραίτητο εργαλείο για την τηλεκπαίδευση, επιβραβεύοντας με αυτό τον τρόπο την προσπάθειά τους. Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2019 – 2020 η ΑΦΗΣ έχει ήδη χορηγήσει από τις 10/6/2020 tablets σε σχολεία της Κεντρικής Κέρκυρας, της Κομοτηνής και της Δράμας. Η χορηγία αφορά συνολικά 14 Δήμους της χώρας που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό τα νέα παιδιά να ανταποκρίνονται στην ανακύκλωση των μπαταριών. Τα οφέλη είναι πολλαπλασιαστικά για το περιβάλλον και την υγεία μας, καθώς η μπαταρία ανήκει στα επικίνδυνα απόβλητα. Το βιώσιμο περιβάλλον χρήζει ενεργής συμμετοχής όλων στην ανακύκλωση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ – ΑΦΗΣ- :
Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A) και την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010). Λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση φορητών μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Η εταιρεία είναι ο εγκεκριμένος φορέας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ’ αριθμόν 106155/7.7.2004 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών στην χώρα μας. Η ανανέωση άδειας της ΑΦΗΣ Α.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 165.2/06.03.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΕΔΣΑΠ (Συνεδρίαση 165 η /06.03.2020), ΑΔΑ: Ψ5ΙΑ46Ψ8ΟΖ-8ΚΛ.

Το 2015 η ΑΦΗΣ πιστοποιήθηκε με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Η αποστολή της είναι η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους διαφάνειας, ειλικρινούς συνεργασίας, τακτικής ενημέρωσης και σεβασμού προς τους πολίτες, υπόχρεους και συνεργάτες, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ένα καλύτερο περιβάλλον.
Βασικοί στόχοι:
• Ευαισθητοποίηση τελικού χρήστη και συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.
• Ενεργή συμμετοχή διαφόρων φορέων με όφελος την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης.
• Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος.
• Μεγιστοποίηση του όγκου συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες για τις δράσεις του εν λόγω συστήματος, παρακαλούμε επισκεφθείτε το : www.afis.gr