Μπαίνει μπροστά η απλούστευση των διαδικασίων στο δημόσιο

Εγινε ΦΕΚ η Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α ́ 167).
Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), αποτελεί κεντρική δημόσια πολιτική οριζόντιας εμβέλειας, με στόχο την ολιστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς καθώς και την καταπολέμηση της περιττής γραφειοκρατίας, κατά τις συναλλαγές τους ή την εν γένει σχέση τους με το Κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες του.
Για την επίτευξη του στόχου επιδιώκει τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου κανόνων, μεθοδολογιών και δράσεων για τη βελτίωση και αναβάθμιση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, των διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιών καθώς και της πληροφόρησης και ενημέρωσης που σχετίζονται με αυτές.

Το ΕΠΑΔ αποτελείται από τρεις άξονες παρέμβασης στους οποίους εντάσσονται δράσεις και πολιτικές συμβατές με το στόχο του και προσανατολισμένες στις εξής κατηγορίες ωφελούμενων: (α) τους πολίτες, για τις διαδικασίες κατά τις οποίες δεν συναλλάσσονται προκειμένου να ασκήσουν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα, (β) τις επιχειρήσεις ή τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι συναλλάσσονται προκειμένου να προωθήσουν τα επιχειρηματικά ή επαγγελματικά τους συμφέροντα και (γ) τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι διεκπεραιώνουν γραφειοκρατικές διαδικασίες για την επίτευξη της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Το ΕΠΑΔ σχεδιάζεται με μέριμνα της ΓΓΨΔΑΔ, σε μεσοπρόθεσμη κυλιόμενη βάση. Οι ετήσιες δράσεις του και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτών αποτυπώνονται στο Έγγραφο Ετήσιου Προγραμματισμού το οποίο αξιολογείται και εγκρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΠΑΔ σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και εντάσσεται στον ευρύτερο ετήσιο κυβερνητικό προγραμματισμό, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Κεφά- λαιο Α ́ του Μέρους Γ ́ του ν. 4622/2019.

Στην ΓΓΨΔΑΔ λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αποτελεί και τον βασικό μηχανισμό ανατροφοδότησής του.
Στην πλατφόρμα υποβάλλουν τις προτάσεις τους δημόσιοι υπάλληλοι, κοινωνικοί εταίροι, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδρύματα, ιδιωτικοί φορείς και δομές ή και μεμονωμένοι πολίτες. Οι προτάσεις αυτές συγκεντρώνονται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της ΓΓΨΔΑΔ και διαβιβάζονται στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, ομάδες εργασίας προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας.
Εάν δεν υφίστανται κατά την χρονική στιγμή της υποβολής προτάσεων ομάδες εργασίας με αντικείμενο συναφές με την πρόταση προς επεξεργασία, η Διεύ- θυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου δύναται να εκκινήσει διαδικασίες συγκρότησης ομάδων, εκτός των προγραμματικών συμφωνιών, ώστε να επεξεργαστούν τις προτάσεις.
Η πλατφόρμα λειτουργεί ως μέσο πληροφόρησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις διαδικασίες που ακολουθούν οι δημόσιες αρχές.
Η Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου οφείλει να ενημερώνει αμελλητί την πλατφόρμα με τις νέες διαδικασίες που ισχύουν, μετά την θεσμοθέτησή τους.