Παράταση για την Διαύγεια επιχορηγούμεων φορέων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3051 τεύχος Β’ 23 Ιουλίου 2020 η τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 (Β’ 116) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. ΔΗΔ/ Φ.40/1057/14.1.2015 (Β ́ 116) υπουργικής απόφασης, το οποίο είχε προστεθεί με την απόφαση με υπ’ αρ. 9208 ΕΞ /13.4.2020 (Β’ 1528) του Υπουργού Επικρατείας, αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2019 έως 31.12.2019 αναρτώνται μέχρι την 31η-7-2020».