Ως 31 Ιουλίου για τους δήμους οι διαδικασίες παραχώρησης αιγιαλού

Δημοσιέυθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3072 τέυχος B’ 23 Ιουλίου 2020 η τροποποίηση της υπ ́ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β ́ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/ 5-6-2020 (Β ́ 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β ́ 2697) όμοιες.
Η παρ. α του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής: «Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 31/07/2020. Από 01/08/2020 έως και 31/08/2020, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφεί- λουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από τον Δήμο μέχρι 31/07/2020, εντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ ́ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β ́ 1864), 56468ΕΞ2020/ 5-6-2020 (Β ́ 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β ́ 2697) κοινές υπουργικές αποφάσεις.