Βγήκε η απόφαση για τα ληξιπρόθεσμα

leftaa

Βγήκε σε ΦΕΚ 3238 Τεύχος Β’ 4 Αυγούστου 2020 η απόφαση Αριθμ. 2/31648 /ΔΠΓΚ για την “Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

« Το 60% των εισπραχθέντων ποσών επιχορήγησης, παρακρατείται ισόποσα κατά τα έτη 2022 έως και 2027 από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 του ν.3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.
Τα εν λόγω ποσά παρακρατούνται από τους υπόχρεους ΟΤΑ, στο πλαίσιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής από το Υπουργείο Εσωτερικών των αποδιδόμενων σε αυτούς Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2022, ως εξής:

 • σε 48 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( <=200.000 € ),
 • σε 60 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( >200.000 € ) και μέχρι τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ ( <=600.000 € ),
 • σε 72 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ ( >600.000 € ).
  Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η επιστροφή του 60% της εισπραχθείσας επιχορήγησης πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το διακανονισμό που ισχύει για τους ΟΤΑ. »

Οι πιστώσεις του 40% μεταφέρονται για τον σκοπό αυτό σε ΑΛΕ του Ειδικού Φορέα 1007-206-0000000 «Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών από τον ΑΛΕ 2910601003 του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων οπότε η πληρωμή δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 30.9.2020. Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων εντός προθεσμίας, επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η μεταφορά των πιστώσεων για την έκτακτη επιχορήγηση των ΟΤΑ και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ανωτέρω, πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας και με βάση τα οικονομικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής αρμόδια Γενική Διεύθυνση) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) αξιολογεί τους ΟΤΑ ως προς την αναγκαιότητα χρηματοδότησής τους για την εξόφληση ληξιπρόθε- σμων υποχρεώσεων.
  Κατόπιν, και με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμό- διας Γενικής Διεύθυνσης, υποβάλλεται στο ΓΛΚ πρόταση επιχορήγησης, συνοδευόμενη από αναλυτική κατάστα- ση των δικαιούχων φορέων, επί της οποίας αναγράφε- ται και το προτεινόμενο ποσό επιχορήγησης για κάθε φορέα.
  Το προτεινόμενο ποσό επιχορήγησης ανά φορέα δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρε- ώσεών του προς τρίτους, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 30.6.2020.
 2. Με την έγκριση του ανώτατου ποσού επιχορήγησης, οι ΟΤΑ:
  α) τροποποιούν, εφόσον απαιτείται, τους προϋπολο- γισμούς τους, ώστε να εμφανιστεί το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.
  Κατά την εγγραφή του ανώτατου ποσού επιχορήγη- σης στον προϋπολογισμό και μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφα- σης δεν επιτρέπεται η εγγραφή πρόσθετων πιστώσεων στο σκέλος των δαπανών, εξαιρουμένων μόνο των ληξι- πρόθεσμων υποχρεώσεων που έχουν καταχωρηθεί στις πρόσθετες γραμμές του ΜΔ ως «Νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων» ή ως «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού».
  β) υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (i) ανα- λυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις που έχουν κα- ταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30.06.2020, σύμφωνα με το υπόδειγμα του εντύπου Ε1 της παρούσας, και (ii) έγγραφη δέσμευση του Προϊσταμένου Οικονο- μικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του φορέα για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων, την τήρηση του λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων και για τη λήψη μέτρων αποφυγής δημι- ουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η αναλυ- τική κατάσταση συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, το ένα (1) εκ των οποίων τηρείται στη οικονομική υπηρεσία του φορέα με ευθύνη του ΠΟΥ, και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του ΓΛΚ.
 3. Κατόπιν, οι φορείς προβαίνουν στην κατά προτεραι- ότητα εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρε- ώσεων. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις) και σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους. Η σειρά εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,
  β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περί- πτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,
  γ) όταν δεν προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δι- καιολογητικά,
  δ) όταν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφλησή τους,
  ε) όταν κρίνεται ως επείγουσα η άμεση πληρωμή λη- ξιπρόθεσμης υποχρέωσης.

Ολη την αποφαση μπορείτε να βρείτε εδώ
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/08/fek_lixiprothesma.pdf