Βγήκε η ΚΥΑ για τους προϋπολογισμούς των δήμων

Βγήκε η ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’)
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253).
Στο τομέα των εσόδων 3 καλύπτουν συμπεριλαμβάνονται και τα τέλη δικαιωμάτων
στις εξαιρέσεις που παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να συνομολογούν δάνεια, προστίθενται και τα προγράματα Φιλόδημος και Αντώνης Τρίτσης.
Από την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εφεξής, οι επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑΕ 0629 «Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους», αντί για τον Κ.Α. 1219 όπου εγγράφονταν μέχρι σήμερα.

Και στις ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 1. Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ. 315/1999) της 31-12-2020, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Για τη διαγραφή των παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρμόζονται οι ειδικότερες οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την υπ’ αρ. 7/8783/7-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δείτε εδώ όλη την ΚΥΑ