Ψήφισμα του δήμου Ιλίου για την αφαίρεση της επιλογής συμβιβασμών για μισθούς

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 06.08.2020, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης ή μη ένδικων μέσων των Δήμων.
«Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016, η αντικατάσταση της περίπτωσης ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε την ευχέρεια σε αυτήν να αποφασίζει για την άσκηση ή μη των ενδίκων μέσων (εφέσεων, αναιρέσεων).
Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2019, με το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ A΄ 134/09.08.2019) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 72, αφαιρώντας από την Οικονομική Επιτροπή το δυνητικό δικαίωμα για άσκηση ή μη των ενδίκων μέσων (εφέσεων, αναιρέσεων), αναφέροντας συγκεκριμένα στην περ. ιβ΄ «Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεως, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτων δικαστηρίων».
Η τροποποίηση αυτή σηματοδοτεί σημαντική παρέμβαση στην αυτοτέλεια και στην αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποβαθμίζοντας το πλαίσιο της δημοκρατικής της λειτουργίας, οδηγώντας παράλληλα, σε μια μακρόχρονη ταλαιπωρία εργαζόμενους του Δήμου που τα αιτήματά τους για αναδρομικά επιδόματα έχουν δικαιωθεί με πρωτόδικη δικαστική απόφαση.
Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου ζητά:

 1. Να δοθεί ξανά η θεσμική δυνατότητα στους Δήμους, μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίζουν για την άσκηση ή μη των ενδίκων μέσων, ώστε να μην θίγεται η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων και εντέλει η ανεξαρτησία των ΟΤΑ, ενισχύοντας τον δημοκρατικό τους προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητα της τοπικής διακυβέρνησης.
 2. Να αρθούν τα νομικά κωλύματα που οδηγούν τους εργαζόμενους του Δήμου σε μια μακρόχρονη ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση (δικαστικά έξοδα) μέχρι να κριθούν τελεσίδικα αιτήματα για καταβολή των χρημάτων που έχουν ήδη επιδικαστεί υπέρ τους με πρωτόδικη δικαστική απόφαση.
 3. Να υπάρξει η σχετική πρόβλεψη ώστε τα χρήματα που επιδικάζονται υπέρ των εργαζομένων και καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α. να αποδίδονται στους Δήμους από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού η επιβάρυνση αυτή προκύπτει με ευθύνη των κυβερνήσεων.
  Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
  • Στο Υπουργείο Εσωτερικών
  • Στην ΚΕΔΕ
  • Στην ΠΕΔΑ
  • Στο Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ιλίου
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο διαδίκτυο Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
  Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης