Βγήκε η κατανομή για τα ληξιπρόθεσμα

Με υπογραφή της Γενικής Γραμματέως κας Γεωργίας Βαλάτσου εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 51728 και ΑΔΑ: ΨΖΠ646ΜΤΛ6-ΟΒΚ με θέμα: Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκε η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 115.400.000,00 € σε ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3-08-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»
Οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισμού που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β ́ 253) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφουν το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Έως την ολοκλήρωση της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης δεν επιτρέπεται η εγγραφή πρόσθετων πιστώσεων στο σκέλος των δαπανών, εξαιρουμένων μόνο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που έχουν καταχωρηθεί στις πρόσθετες γραμμές του Μητρώου Δεσμεύσεων ως «Νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων» ή ως «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού».

Οι επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλουν στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής– Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών (i) αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30.06.2020, σύμφωνα με το υπόδειγμα του εντύπου Ε1 της υπ’ αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3-08-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

Η διαδικασία της ανωτέρω εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ολοκληρώνεται μέχρι 31η.8.2020, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων οπότε η πληρωμή δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 30.9.2020.

Δείτε εδώ πόσα χρήματα λαμβάνει κάθε δήμος το 60% των οποίων πρέπει να επιστρέψει σε δόσεις μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ.

Δείτε εδώ επίσης τη απόφαση για την παρακράτηση των ληξιπρόθεσμων.