Βγήκαν οι οριστικοί πίνακες για τους Παιδικούς Σταθμούς

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων των voucher για τους Παιδικού Σταθμούς με χρηματοδότηση του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για την περίοδο 2020-2021
Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ μπορεί κανείς να επιλέξει να δει τις θέσεις που εγκρίθηκαν ανά δήμο με τους κωδικούς κάθε αίτησης. Οι δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης (voucher) εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας ανά Δήμο στην σελίδα
https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2020_goneis_oristika

Υπάρχει και ειδική εφαρμογή για να δείτε την αίτηση.

Οι ωφελούμενες δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή, είτε σε Φορείς/Δομές που είναι καταχωρημένοι στο «Μητρώο Φορέων /Δομών της Εναρμόνισης», είτε σε οποιονδήποτε άλλο Φορέα/Δομή επιθυμούν, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, οπότε θα είναι σε λειτουργία η εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμιλάτων οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει :

 1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθϋτησης» (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤAXISNET)
 2. Να απευθυνθούν, από 24-8-2020 μέχρι και 2-9-2020, σε οποιαδόποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους ή του ατόμου που έχουν την επιμέλεια ή τη συμπαράσταση, δύνοντας την «αξία τοποθέτησης» (voucher)
 3. Σε περίπτωση επιθυμίας για ενεργοπούηση τησ «αξίας τοποθέτησης» μετά τις 2.9.2020, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί την 1η εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα, εκτός των μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2021.
 4. Να συνάψουν /υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση με το Φορέα /Δομή της επιλογής τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα (1) για το φορέα.
 5. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή, προκειμένου αυτή να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για λογαριασμό της/του ωφελούμενης/ου.
  Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, το Ερωτηματολόγιο Εισόδου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Ειδική εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία Εισόδου-Εξόδου»), με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικού taxisnet). Επισημαίνεται ότι: α) η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και η σύμβαςη μεταξύ του Φορέα/Δομής και της/του ωφελούμενης/νου ενεργό, μόνο με τη συμπήρωση του Ερωτηματολογίου Εισόδου
  β) Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
  γ) δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν vouchers ή να γίνει οποιαδόποτε μεταβολή για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.