Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Δήμων

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας κ. Πιερακάκη Διατέθηκε η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών Oauth2.0. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) σε ομάδα δήμων.

Η απόφαση αυτή καλύπτει την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω της αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

Η απόφαση συμμεορφώνεται με τον Κανονισμοό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπ ́αρ. 95/46/ΕΚ και με τον νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε- δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α ́137).

Η Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 δώθηκε στους εξής ΟΤΑ:

Στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «πληροφοριακό Σύστημα Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω» καθώς και στους ακόλουθους Δήμους, για την αυθεντικοποίηση των χρηστών κατά την είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν: Δήμος Χίου, Δήμος Χερσονήσου, Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, Δήμος Σοφάδων, Δήμος Σίφνου, Δήμος Σητείας, Δήμος Σερρών, Δήμος Σερβίων, Δήμος Σαρωνικού, Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Πεντέλης, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Πατρέων, Δήμος Παλαμά, Δήμος Ορεστιάδας, Δήμος Νε- στορίου, Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, Δήμος Ναυπακτί- ας, Δήμος Μεταμορφώσεως, Δήμος Μυκονίων, Δήμος Λοκρών, Δήμος Λαρισαίων, Δήμος Κω, Δήμος Κρωπίας, Δήμος Κορινθίων, Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Δήμος Κιλκίς, Δήμος Κιλελέρ, Δήμος Καστοριάς, Δήμος Καρπενησίου, Δήμος Καλύμνου, Δήμος Καλλιθέας, Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Καλαβρύτων, Δήμος Καβάλας, Δήμος Ιλίου, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Ηλιούπολης, Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης, Δήμος Ευρώτα, Δήμος Διδυμοτείχου, Δήμος Βύρωνα, Δήμος Βόλου, Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, Δήμος Αχαρνών, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Αγ. Δημητρίου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Αγίας Παρασκευής.

  1. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β ́762).
  2. Η διάθεση διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσω- πικού χαρακτήρα.
  3. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν γίνονται γνωστά στους Φορείς που αξιοποιούν την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών Oauth2.0.
  4. Οι Φορείς της παρ. 1 της παρούσης έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφά- λειας των λαμβανομένων πληροφοριών και κατ ́ ελάχι- στον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβά- σεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2020/09/Απόφαση-Υπ.-Επικρ.-24406-ΕΞ-2020-04.09.2020-ΦΕΚ-3865-10.09.2020-τεύχος-Β.pdf