Οδηγίες για την οργάνωση και την ανάθεση καταπολέμησης των κουνουπιών

Κύριες οδηγίες για την οργάνωση και την χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2021 εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας όπου αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16077/09-03-2020 Εγκύκλιο, «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020» (ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) και υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.65587/27-08-2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας «ΜΕΡΟΠΗ» (ΑΔΑ: 6ΞΡΗ465ΦΥΟ-3ΡΑ).

Οπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας η καταπολέμηση των κουνουπιών γίνεται με την συνδυαστική εφαρμογή πολλών μεθόδων και πρέπει να αρχίζει έγκαιρα. Έμφαση δίνεται σε δράσεις περιβαλλοντικής εξυγίανσης και προνυμφοκτονίας, οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Επίσης σημαντική είναι η πρόβλεψη για τη διενέργεια εντομολογικής επιτήρησης, συστηματικά και εκτάκτως, με επαρκή γεωγραφική και χρονική κατανομή.

Κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών, τον προϋπολογισμό της δαπάνης, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη συμβασιοποίηση των σχετικών έργων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετ. 1 εγκύκλιος και ιδιαιτέρως τα κάτωθι:
Καθώς οι διαδικασίες ανάδειξης των αναδόχων εταιρειών των έργων καταπολέμησης των κουνουπιών είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη και αδιάλειπτη εφαρμογή των προγραμμάτων, προτείνεται τα προγράμματα να έχουν χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, κατά προτίμηση τριετίας.
Επίσης τα προγράμματα θα πρέπει να διαθέτουν ευελιξία και δυνατότητα αναθεώρησης, προκειμένου να προσαρμόζονται στα δεδομένα και στις έκτακτες συνθήκες που μπορεί να ανακύψουν.

Επιπλέον, η αξιολόγηση των έργων καταπολέμησης κουνουπιών είναι προϋπόθεση για την καλύτερη απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο