Πρόσκληση ΥΠΕΣ για χρηματοδότηση διαλογή στην πηγή και Σταθμούς Μεταφόρτωσης

prasino

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε πρόσκληση στις 29/9/2020 προς τους δήμους και τους καλεί για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» και στην πρόσκληση με τίλτο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση, των δήμων της χώρας, για έργα που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, και συγκεκριμένα:
(α) την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων,
(β) τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων,
(γ) τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και
(δ) την αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 220.000.000,00 ευρώ(€).
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2021.

Πληροφορίες Κ. Μιχελιουδάκη, Ε. Μηνά καιΕ. Παπαβασιλόπουλος στα τηλέφωνα 213 1313 232, 213 1313 136 και 213 1313 435 [email protected], [email protected], [email protected]

Κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση