Στις ανεξόφλητες οφειλές των δήμων περνάει το τέλος των ανεμογεννητριών

Απομακρύνεται το τοπικό κόστος – όφελος από τις κοινότητες που δέχτηκαν να βάλουν στον τόπο τους ανεμογεννήτριες αφού με το άρθρο 44 του νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην βουλή οι δήμοι μπορούν να αποφασίσουν να εξοφλήσουν με το τέλος τις οφειλές τους.
Και αυτό σε μια στιγμή όπου εκατοντάδες μικρές κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων διαμαρτύρονται ανά την Ελλάδα ότι δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ επενδύσεων στα διοικητικά του όρια καθώς όπως λένε «το χωριό έχει λίγες ψήφους». Σειρά νόμων και ειδικά ο 4623/2019 έχουν αφαιρέσει κάθε έσοδο και δυνατότητα πρωτοβουλίας σε περιοχές κάτω των 300 κατοίκων.
Ετσι τώρα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει ζητήματα ιθαγένειας και εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ, στο άρθρο 44 που αφορά την Διάθεση ειδικού τέλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες) και υβριδικούς σταθμούς, τροποποιεί το τέλος της παρ. Α4 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Κατ’ εξαίρεση, τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος χρηματικά υπόλοιπα από το ειδικό τέλος και τα αντίστοιχα έσοδα των χρήσεων 2020 και 2021, μπορούν να διατίθενται, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την εξόφληση οφειλών και την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού μεταξύ των κοινοτήτων».