Εγινε ΦΕΚ ο νόμος “σκούπα” για την Αυτοδιοίκηση

Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 197 Τεύχος Α’ της 12ης Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύθηκε τελικά ο νόμος ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4735/2020 “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημό- σιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι- οίκησης και άλλες διατάξεις.”
Το myota έχει δημοσιεύσει σε άλλο άρθρο του την πλήρη παρουσίαση των διατάξεων που αφορούν την Αυτοδιοίκηση όπως ψηφίστηκαν μετά τις τροπολογίες.
Δείτε εδώ το ΦΕΚ όπως δημοσιεύθηκε