Τροποποίηση του Φιλόδημος για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος με απόφασή του τροποποίησε την υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 Πρόσκληση IV (ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) όπως τροποποιήθηκε με την υπ ́αριθμ. 13111/ 24-02-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΨΠ465ΧΘ7-4ΔΛ) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, την υπ’ αριθμ. 32008/ 24-04-2019 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, την υπ ́αριθμ. 44048/ 07-06-2019 (ΑΔΑ : 6ΜΟΜ465ΧΘ7-Ξ49) 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, την υπ ́αριθμ. 66311/ 25-09-2019 (ΑΔΑ : ΩΑΥΑ465ΧΘ7- ΚΧΧ) 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης και την υπ ́αριθμ. 93051/ 30-12-2019 (ΑΔΑ : 6ΣΖΦ46ΜΤΛ6-Τ44) 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV ως προς τα κάτωθι :

Στην Ενότητα 2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»
Τροποποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης από 150.000.000 ευρώ σε 162.500.000 ευρώ.
Στην Ενότητα 3. «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2225/14-01-2019 Πρόσκληση IV όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.