Νέα εγκύκλιος για την Αξιολόγηση

Νέα εγκύκλιο με ΑΔΑ ΨΗΩΦ46ΜΤΛ6-ΚΞΤ, εξέδωσε προς τις δημόσιες υπηρεσίες το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία επισημαίνει ότι μετά την, δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12 Οκτωβρίου 2020 του νόμου 4735/2020 (ΦΕΚ Α’ 197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», τροποποιούνται οι διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33).
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 32 «Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 – Τροποποίηση των άρθρων 16, 19 και 21 του ν. 4369/2016» του ως άνω νόμου, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 21 του ν.4369/2016

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο