Συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό ζητούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Ευρώπης

“Η κρίση του COVID-19 και τα lockdowns σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν αναδείξει περισσότερο από ποτέ και σαφώς την ανάγκη για ψηφιακές υποδομές και λύσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην δραση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη μελλοντική ανάκαμψη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή της αύξησης των ανισοτήτων και της δημιουργίας ενός ψηφιακού χάσματος. Πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακές δεξιότητες. Πρέπει να διατίθενται επαρκείς υποδομές και προσαρμοσμένες λύσεις, ιδίως στις ΜΜΕ. Μια ολοκληρωμένη και κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των δικτύων 5G είναι βασική”.
Ολα τα παραπάνω αποτελούν κύρια μηνύματα που περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση για την ψηφιοποίηση και τα δεδομένα, τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών μετατράπηκε σε επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της συνέχειας στην εργασία και στην ιδιωτική ζωή. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις στις περιφέρειες, τους δήμους και τα χωριά της Ευρώπης έχουν βιώσει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία έγινε βασική για την ανακούφιση των επιπτώσεων της κρίσης και την καταπολέμηση της πανδημίας. Η γνωμοδότηση “Μια στρατηγική για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης και μια στρατηγική για δεδομένα”, που εκπόνησε ο Mark Weinmeister (DE / EPP) Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Έσσης, αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην απάντηση της ΕΕ στο COVID-19.

“Η ψηφιοποίηση πρέπει να παράγει αξιοσημείωτο όφελος για τους ανθρώπους. Επομένως, εκτός από την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιακών δεξιοτήτων, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ηθικές, νομικές και κοινωνικοπολιτικές πτυχές. Οι έξυπνες περιοχές – που σημαίνει συνδεδεμένες περιοχές – πρέπει να οδηγήσουν σε πολίτες που επωφελούνται άμεσα από τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης ψηφιοποίησης. Και αυτή η πρόοδος πρέπει να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο ρυθμό τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές “, δήλωσε ο εισηγητής Mark Weinmeister.

Για την ανάκαμψη από την κρίση, η ΕτΠ ζητά μια ολοκληρωμένη και κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των δικτύων 5G και επισημαίνει ότι ένα κοινό ευρωπαϊκό ελάχιστο πρότυπο ασφάλειας παράγει συνολικά θετικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζητούν ευαισθητοποίηση και εκπαιδευτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες κατανοούν πλήρως τα οφέλη μιας προηγμένης γενιάς ψηφιακών υποδομών – συμπεριλαμβανομένων των μελετών για τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον – αντί να γίνουν θύματα fake news.

Με τουλάχιστον το 20% των πόρων στο Πακέτο της Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ να προορίζονται για την ψηφιακή μετάβαση, οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές επιβεβαιώνουν ότι θα χρειαστεί σημαντικός αριθμός δημόσιων πόρων για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης και, ως εκ τούτου, της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης. Οι πόλεις, τα χωριά και οι περιφέρειες θα επωφεληθούν από απλούστερους κανόνες χρηματοδότησης, δίνοντας την ευκαιρία να υποβάλουν αιτήσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα.

Το πρώτο ετήσιο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο, που παρουσιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου από τον πρόεδρο της ΕΤΠ, Απόστολο Τζιτζικώστα, υπογραμμίζει ότι η κρίση του COVID-19 ενδέχεται να ενισχύσει τις συνεχιζόμενες τάσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και στις τάσεις για ψηφιακό χάσμα και ανισότητες. Είναι πιθανό να αναγκάσει τις πόλεις να γίνουν πιο ασφαλείς ενώ γίνονται πιο πράσινες και τα μη αστικά περιβάλλοντα να διασφαλίσουν τη μέγιστη ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Το Βαρόμετρο παρέχει μια επισκόπηση των συχνά πολύ καινοτόμων πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας. Οι περιφέρειες, οι δήμοι και τα χωριά, έγιναν επίσης ψηφιακά, με τη δημιουργία διαδικτυακών πλατφορμών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έθεσε το COVID-19.