Τροποπόιηση της αξιολόγησης Παιδικών Σταθμών

Εκδόθηκε απόφαση με θέμα: Δεύτερη τροποποίηση της υπ. αρ. 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Β’ 2774). Αριθ. Πρωτ. : 114517-30/10/20

Σύμφωνα με την απόφαση:
Άρθρο 1
Την τροποποίηση της 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) ως ακολούθως:
α) Στην παρ. 1 του άρθρου 5, το δεύτερο εδάφιο μετά τον πίνακα τροποποιείται ως εξής:
«Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% της δυναμικότητας για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας. Σε περίπτωση που, μετά την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του άρθρου 8 της ΚΥΑ Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (ΦΕΚ 3538/Β ́) και μετά την κάλυψη των θέσεων των ωφελουμένων που προέκυψαν από το Πρόγραμμα αυτό, στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητάς των Δομών αυτών, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας υπό την ίδια ως άνω επιφύλαξη. Προς τον σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν σχετική δήλωση στην ΕΕΤΑΑ.»
β) Το σημείο β, της παρ. 2 του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής:
«Κάθε Δομή της κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με «αξία τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 90% των θέσεων της συνολικής δυναμικότητάς της, ενώ οι Δομές της κατηγορίας Γ και Δ μπορούν να δεχθούν αριθμό ωφελουμένων με «αξία τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 100% της δυναμικότητάς τους, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και 2
με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας. Σε περίπτωση που, μετά την οριστικοποίηση, ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του άρθρου 8 της ΚΥΑ Δ11/οικ.32940/1376/14-08-2020 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (ΦΕΚ 3538/Β ́), αλλά και την παρέλευση της προθεσμίας εγγραφών, στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητάς τους, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή καλύπτοντας αξίες τοποθέτησης ωφελουμένων σύμφωνα με την κατ’ άρθρο 8 σειρά μοριοδοτούμενης κατάταξής τους και υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 13 της παρούσας.»
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.