1η Πρόσκληση για Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021, υπέγραψε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων για την Εφαρμογή Ερευνητικών Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
Σκοπός της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος είναι η παροχή δεδομένων και λύσεων για τη βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων ή/και η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων. Η 1η Πρόσκληση απευθύνεται σε:
Δημόσιες Αρχές,
Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές,
Ερευνητικά και Επιστημονικά Ιδρύματα,
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλους Φορείς Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, θα υποστηριχθούν κατά σειρά προτεραιότητας έργα που αφορούν σε νησιά, παράκτιες περιοχές με κακή κατάσταση υδάτων κλπ. Δύναται να περιλαμβάνεται και πρόταση για ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων μεταξύ φορέων στην Ελλάδα, τις Δότριες Χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 600.000€ και για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων διατίθεται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων, επιπλέον των προαναφερόμενων 600.000€, το ποσό των 50.000€.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων, η διάρκεια και η επιλεξιμότητα δαπανών περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021), με συνολικό προϋπολογισμό 5.000.000€ και Διαχειριστή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμφωνήθηκε με την υπογραφή του «Μνημονίου Κατανόησης», μεταξύ της Ελλάδας και των Δότριων Χωρών του ΧΜ ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» θα ακολουθήσουν και άλλες προσκλήσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση:

http://www.eysped.gr/el/Pages/EEA2014-2021.aspx