Η Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση παλεύει την απλοποίηση των διαδικασίων

Η φωνή ενός εκατομμυρίου περιφερειακών και τοπικών αιρετών θα ακουστεί κατά τη διαδικασία σύνταξης και αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ που θα συμβάλει στην εξεύρεση συγκεκριμένων απαντήσεων για τις ανησυχίες των πολιτών.

Η πρώτη σύνοδος ολομέλειας της πλατφόρμας Fit for Future (F4F),
υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Διαθεσμικές Συνεργασίες και τις Προοπτικές, Maroš Šefčovič πραγματοποιήθηκε με τρία μέλη της Επιτροπής των Περοφερειών: Mark Speich (DE / EPP), Anne Karjalainen (FI / PSE) και Ulrika Landergren (SE / RE). Η πλατφόρμα F4F είναι το κύριο εργαλείου του Better regulation agendaγια τη βελτίωση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη μείωση των περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την διασφάλιση ότι η νομοθεσία της ΕΕ γίνεται, πιο ψηφιακή και αποτελσματική για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης, το οποίο είναι πιο κοντά στους πολίτες, εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας F4F από τα αρχικά στάδια σύνταξης και αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτό αποτελεί επίτευγμα του έργου της Επιτροπής των Περιφερειών της Task force on Subsidiarity and Proportionality.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι εκπορσωπείται στο ηγετικό επιτελείο της πλατφόρμας F4F με τρεις από τους έξι προέδρους της, μαζί με 27 κυβερνητικούς εκπροσώπους από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το δίκτυο περιφερειακών κόμβων της ΕτΠ (RegHubs) που συγκεντρώνει πληροφορίες από τους Δήμους και τις Περιφέρειες μέσω στοχευμένων διαβουλεύσεων και τις συγκεντρώνει σε εκθέσεις εφαρμογής επιλεγμένων πολιτικών της ΕΕ είναι μία από τις υποομάδες της πλατφόρμας.

Αυτή η πρώτη σύνοδος ολομέλειας της πλατφόρμας έδωσε την ευκαιρία για μια προκαταρκτική συζήτηση σχετικά με θέματα για το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2021, το οποίο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Περαιτέρω ανταλλαγές απόψεων έγιναν επίσης όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας της Πλατφόρμας στην πράξη και στον εσωτερικό κανονισμό της.

Ο Mark Speich (DE / EPP), ομοσπονδιακός υφυπουργός, ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και πρόεδρος της επιτροπής ΕτΠ για την ιθαγένεια, τη διακυβέρνηση, τα θεσμικά και τα εξωτερικά θέματα (CIVEX) δήλωσε για τη νέα πλατφόρμα F4F: ” Οι εμπειρίες και η εμπειρογνωμοσύνη των ευρωπαϊκών περιφερειών και των δήμων πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη συνεχή βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ. Χαίρομαι που η νέα πλατφόρμα Fit4Future παρέχει τώρα την ευκαιρία να προοπτικής των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Οι πολίτες θέλουν να δουν πρακτικά αποτελέσματα των πολιτικών ανακοινώσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για το τι κάνουμε και τι επιτυγχάνουμε. Θα πρέπει να παραδώσουμε κάτι συγκεκριμένο στο τέλος της θητείας μας. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών κάνουν ό, τι μπορούν για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες. “

Τα θέματα που συζητήθηκαν όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα 2021 Annual Wok Programme για το οποίο η άμεση εμπειρία των τοπικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών σημείων εμπλοκής και συγκεκριμένων προβλημάτων κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης ήταν: η μείωση του διοικητικού φόρτου όσον αφορά τις διαδικασίες σήμανσης, εξουσιοδότησης και αδειοδότησης, για παράδειγμα στους τομείς της γεωργίας ή της υγείας, των κρατικών ενισχύσεων ή των υποδομών. Επίσης ο προσδιορισμός των κανόνων της ΕΕ που δημιουργούν ασυνέπεια, περιττή πολυπλοκότητα και αλληλεπικαλύψεις.· Ακόμη την απλούστευση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από τους δικαιούχους ενός έργου όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αρχή «μόνο μία φορά». Και τέλος την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην καθιέρωση ψηφιακών λύσεων και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

Η Ulrika Landergren (SE / RE), Δημοτική Σύμβουλος του σουηδικού δήμου Kungsbacka και πρόεδρος της επιτροπής ΕτΠ για τους φυσικούς πόρους (NAT) δεσμεύτηκε να συμβάλει στα θέματα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δήλωσε: “Οι περιφέρειες και οι δήμοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στην εφαρμογή των νόμων της ΕΕ. Η ΕτΠ είναι, επομένως, σε καλή θέση για να βοηθήσει την πλατφόρμα να εντοπίσει την νομοθεσία που θα μπορούσε να επωφεληθεί από περισσότερη ψηφιοποίηση και απλούστευση. Το ίδιο ισχύει και για την επισήμανση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με θέματα όπως οι διαδικασίες αναφοράς, η σήμανσης, η εξουσιοδοτήσεις και η αδειοδότηση”.

Η Anne Karjalainen (FI / PSE), Σύμβουλος της πόλης Κεράβα, πρόεδρος της επιτροπής ΕΤΠ για την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την έρευνα και τον πολιτισμό (SEDEC) πρόσθεσε: “Η εμπειρική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μεταφράζει τη δέσμευσή της για την προώθηση μιας ενεργούς προσέγγισης επικουρικότητας, είναι πολύ σημαντική. Η ΕτΠ θα κινητοποιήσει τα δίκτυά της και για να ξεκινήσει με την πλατφόρμα RegHubs, για να παρέχει στη διαδικασία Fit-for-Future χωρικής νομιμοποίηση και εμπειρογνωμοσύνη από το πεδίο. Και πρέπει να προσέξουμε ότι τα δέντρα της συζήτησης λεπτομερούς νομοθεσίας δεν πρέπει να κρύβουν το δάσος μιας διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς που οδηγεί σε νομοθεσία κατάλληλη για την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων της ΕΕ των κοινωνικά απλών και πράσινων μεταβάσεων.

Η συνάντηση της πλατφόρμας F4F θα έχει συνέχεια με ένα ψήφισμα σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας ΕΚ 2021 και μια συζήτηση όπου ο Αντιπρόεδρος Šefčovič θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας ΕΚ 2021 και την πρώτη στρατηγική προοπτική της ΕΕ στις 10 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια της ΕτΠ.

Ιστορικό:

Η πλατφόρμα Fit for Future κυκλοφόρησε στις 11 Μαΐου 2020. Είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προσπάθειές της να απλοποιήσει τους νόμους και να μειώσει τις σχετικές περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και τα κόστη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις απόψεις της πλατφόρμας για να διασφαλίσει ότι οι νόμοι της ΕΕ υποστηρίζουν, και δεν εμποδίζουν, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο της πλατφόρμας θα επικεντρωθεί σε θέματα που επισημαίνονται σε ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Για κάθε θέμα, η Πλατφόρμα θα συλλέγει δεδομένα, αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απλούστευσης και μείωσης του περιττού κόστους συγκεκριμένων νόμων της ΕΕ χωρίς να υπονομεύεται η επίτευξη των στόχων τους. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα θα εκδίδει γνώμες λαμβάνοντας υπόψη επίσης τις δυνατότητες ψηφιοποίησης και τη νομοθετική πυκνότητα. Αυτές οι προσπάθειες αποτελούν μέρος της ατζέντας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ειδική ομάδα της ΕτΠ για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα Task force on Subsidiarity and Proportionality. ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017 με τους ακόλουθους στόχους:

  • διατυπώνει συστάσεις για τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας
  • προσδιορίζει τομείς πολιτικής όπου η επεξεργασία θα μπορούσε να εκχωρηθεί εκ νέου ή να επιστραφεί στα κράτη μέλη της ΕΕ
  • βρίσκει τρόπους για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής της Ε.E

Την ομάδα εργασίας προεδρεύει ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Franz Timmermans και απαρτίζεται από 3 εκπροσώπους της ΕτΠ και 3 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Task Force παρουσίασε την τελική της έκθεση το 2018 με τίτλο “Ο νέος τρόπος εργασίας” που βασίζεται στην έννοια της “Ενεργή Αποκέντρωση” που σημαίνει ότι διασφαλίζεται ότι η συμβολή των τοπικών και περιφερειακών επιπέδων λαμβάνεται πλήρως υπόψη προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής προστιθέμενη αξία της ΕΕ σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, έγκρισης και εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Το δίκτυο περιφερειακών κόμβων της ΕτΠ (RegHub) είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών περιφερειών και δήμων που αξιολογεί την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Το δίκτυο αποτελείται επί του παρόντος από 36 ειδικά «σημεία επαφής». Πρόκειται για μέλη του προσωπικού μιας τοπικής ή περιφερειακής διοίκησης που συλλέγουν τεχνικά σχόλια από ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την «επί του πεδίου» εμπειρία εφαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ. Έτσι, το δίκτυο προσθέτει την τοπική και περιφερειακή προοπτική στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και διευρύνει τη βάση αποδεικτικών στοιχείων του.